Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

15.06.2021 09.12

Aktuelt

Kommunestyret handsamer i dag to viktige rammer for planarbeidet med temaplanar i Kinn kommune. Dette er rammer for arbeidet med helse- og velferdsplan og rammer for arbeidet med plan for oppvekst.

Onsdag og torsdag denne veka vert Strandgata, frå Jens Helmers Plass, og fram til Fugleskjærsgata stengt i samband med besøk frå kongeparet. Dette inkluderer sidegater.

Tysdag er det siste møte i kommunestyret før sommaren. Onsdag er det møte i prosjektutvalet. Informasjon om møta, og lenke til direktesending av kommunestyret finn du i artikkelen.

Kvar fredag skriv kommunedirektør Terje Heggheim om aktuelle saker i kommunen.

Laurdag 12. juni er det direktesending av arrangementet Torgdagen 2021. Kinn kommune har tre innslag ut av 40 frå Vestland fylke.

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det her varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljreguleringsplan. Aktuelt område er i hovudsak tenkt å omfatte gbnr. 23/314 med tilkomst frå fylkesveg.

Frivilligsentralane i kommunen tilbyr gratis deltaking på fleire sommaraktivitetar ved hjelp av midlar tildelt frå Bufdir. Tilbodet er i hovudsak for barn og unge, og det er deltakaravgift for dei fleste aktivitetane. For barn og unge i familiar med sosiale eller økonomiske utfordringar, kan dei også bli med gjennom støtte frå Bufdir.

Kongeparet er på ei 3-dagers offisiell reise i gamle Sogn og Fjordane, og skal mellom anna besøke Florø. Føremålet med kongeparet sitt besøk er «Kongeparet har uttrykt ønske om å få vite hvordan lokalsamfunnene de besøker har håndtert den pågående pandemien og hvilke erfaringer de har gjort seg."

Her i Florø er det sett av 1,5 time til å helse på og snakke med utvalgte florøværingar, representert ved både industrien, servicenæringa, kommuneoverlegen, frivillige og kulturområdet.

I samsvar med plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering. Aktuelt planområde er «Framplassen», gbnr. 202/240 mfl., i Florø Sentrum. Innspel/merknadar må sendast innan 9. juli 2021.

No lånar vi ut robåtar på Storevatnet. For å låne båt må du kontakte Florø turistinformasjon i Strandgata 30. Der får du nøkkel til båtane, redningsvestar og årer.