Kinn Kommune

Aktuelt

23.06.2022 08.43

Aktuelt

Plan-, miljø og næringsutvalet i Kinn kommune har i sak 039/22 godkjent at framlegg til privat detaljregulering for Allmenningen, gbnr. 352/7 m.fl., næring, planID 20210113, vert utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 5-2, § 12-10 og § 12-11.

Kinn kommune har eit stabilt, godt og trygt drikkevatn, som tilfredsstiller dei strenge krava i drikkevassforskrifta. Det vert jamleg teke prøvar av vatnet, på ulike prøvestadar på nettet. Vi har no lansert ei ny portal der du kan sjå prøveresultata i dei ulike drikkevatna. 

Aksello tar opp att tidlegare suksess og inviterer studentar og arbeidssøkjande, potensielle heimflyttarar og tilflyttarar, og sjølvsagt det lokale næringslivet, til rekrutteringstreff og nettverking, fredag 08. juli kl. 14:00 til 16:00 på Peak Florø.

Onsdag 15. juni blei prosjekt miljøsanering av skytebana i Florø overlevert frå entreprenør Trygve Ullaland AS til Kinn kommune. 

Kinn kommune har signert avtale om drift av Eikefjord fleirbrukshall og Eikefjord stadion. Dette inneber at EIL skal handtere treningstider, låsesystem og utleige av anlegga. Kommunen har framleis ansvaret for teknisk drift. 

I går vart det lagt ut fartshumpar i Øvrevegen på Raudeberg. Dette for å halde farta nede. Fartshumpane blir liggande i anleggsperioden som strekk seg til 15. juli 2022. 

Tysdag 14. juni kl. 09.00-11.00 er det digitalt møte i klagenemda, og du kan følgje møte direkte. 

Kinn kommune tilbyr gratis deltaking på diverse sommaraktivitetar for barn og unge. Her kan du sjå oversikt over dei gratis aktivitetane. 

20. juni innfører Skyss nye bussprisar i Sogn og Fjordane, etter fylkestinget sitt vedtak i desember. Vestland fylke får dermed felles prisar og betalingsmåtar for buss.

Måndag 13. juni kl. 09.00-15.00 er det digitalt møte i formannskapet. Du kan følgje møte direkte, eller sjå opptak i ettertid.