Kinn Kommune

Aktuelt

I samsvar med §§ 12-1, 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova vert det varsla om oppstart av planarbeid for del av Kvartal 36. Planarbeidet femnar om eigedomane gnr. 202, bnr. 153, 136, 172, 220, 496 og 550, del av gnr. 202, bnr. 4, 81, 275, 366, 438, 552, fortauet langs Markegata og delar av Strandgata.

Kommunane Stad, Vanylven og Kinn kommune viser til at i Nasjonal transportplan for (NTP) 2022 – 2026, er Stad skipstunnel eit samferdselsprosjekt som skal realiserast. Det er Kystverket som har fått i oppdrag med å realisere prosjektet. Kystverket har planlagt utlysinga av prosjektet i 1. kvartal 2023 med byggestart innan 1. kvartal 2024.

Samferdsleutvalet i Vestland fylkeskommune vedtok 14.09.2022 sak om samfinansiering av fylkesvegprosjekt. Dette er ei viktig oppfølging av vegprosjekt som blei tatt inn i Regional transportplan (RTP) i fylkestinget i juni, derav fleire prosjekt i Kinn kommune.

innspel til namn på plassar i Kinn kommune

Oppvekst- og kulturutvalet har vedteke å sette i gang prosess knytt til namnsetting av fleirbrukshallen i Eikefjord, stranda ved servicebygget i Eikefjord og plassen framfor Florø kulturhus.

Even Hallingstad, ny tenesteleiar for heimetenesta i Eikefjord

Frå 1. oktober er Even Hallingstad ny tenesteleiar for heimetenesta i Eikefjord. Han tek over for Edith Aarebrot Madsen som no pensjonerer seg. 

Bilde av ny fløy og uteområde på Kulatoppen omsorgssenter

Temaplan for helse-og velferdstenestene i Kinn kommune 2022-2034 legg dei strategiske føringane og prinsippa for tenesteutvikling i planperioden. Helse-, sosial og omsorgsutvalet vedtok onsdag 06. september å legge planen ut på høyring. No kan du sende oss dine innspel!

Plan-, miljø og næringsutvalet deler kvart år ut byggeskikksprisen for å fremme god byggeskikk i kommunen. No kan du nominere dine kandidatar!

Utkastet til regional plan for klima, med tilhøyrande handlingsprogram, er no ute på høyring. Har du meiningar om planen eller handlingsprogrammet? Kom med innspel eller bli med på høyringsmøte innan høyringsfristen 23. oktober.

Statsforvaltaren i Vestland har 9. september sendt si tilråding til kommunal- og distriktsdepartementet om ei eventuell deling av Kinn kommune. Statsforvaltaren i Vestland sluttar seg til vedtaket gjort i Kinn kommunestyre 7. september, og tilrår at Kinn kommune ikkje blir delt og såleis held fram som eigen kommune. Her kan du lese heile vurderinga frå Statsforvaltaren. 

Onsdag 07. september vedtok kommunestyret at Kinn kommune skal halde fram som ein kommune. Her kan du lese møtebok og sjå opptak frå møtet.