Kinn Kommune

Aktuelt

23.06.2022 08.43

Aktuelt

Formannskapet skal 13. juni handsame sak 042/22: Førebuing til sak om mogleg deling av Kinn kommune. Her kan du lese kommunedirektør Øyvind Bang-Olsen sitt framlegg til vedtak. 

Kva for tilbod og aktivitetar er barna dine med på i fritida? Alle barnefamiliar i Vestland er inviterte til å delta i barnefamilieundersøkinga, der vi kartlegg fritida til barn og unge.

Kommunedirektøren legg med dette fram 1. tertialrapport 2022 for Kinn kommune. 

Onsdag 08. juni klokka 12.00 testar Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommunar der det er montert varslingsanlegg, 

Tysdag 07. juni kl. 08.30-10.00 er det digitalt møte for gruppeleiarane i Kinn. Tema for møtet er om ei eventuell kommunedeling. Frå kl. 10.00-15.30 er det møte i Kinn formannskap, samt generalforsamling for Florø parkering AS. Du kan følgje møtene direkte, eller sjå opptak i ettertid. 

Søknad om endring etter forenkla prosess av reguleringsplan for Marøysundet, gbnr. 117/4, Hytter. PlanID 1401 20050108, vert utlagt til høyring i samsvar med plan- og bygningslova § 12-14, 3. ledd.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar ei ny tilskotsordning som skal legge til rette for auka deltaking i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Det kan gjevast tilskot til prosjekt eller eingongsutgifter. Søknadsfristen er 13. juni kl. 13.00.

Tysdag 31. mai hadde plan-, miljø og næringsutvalet synfaring i område for reguleringsplan for Hans Blomgate 30-44 (sjukehustomta-Florø barneskole). Her kan du sjå film og bilete frå synfaringa, samt lese kva utvalet vedtok i saka. 

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har i brev 30. mai svart på kommunedirektøren sin førespurnad om ein annan framdriftsplan for ei eventuell deling av kommunen. 

Du kan takke ja eller nei til tilbodet ved å bruke lenka i denne artikkelen. Alle som har fått tilbod har fått ein SMS med varsel om dette.