Kinn Kommune

Aktuelt

02.12.2022 15.29

Aktuelt

UNU får utmerkinga Miljøfyrtårn!

Ola Teigen delte ut utmerkinga for Miljøfyrtårn til UNU AS i Måløy. Her mottar dagleg leiar Rune Sætren og hans tilsette i mot sertifiseringa på vegner av verksemda.

Signering av kontrakt med rådgjevargruppe for investeringsprosjektet for auka institusjonskapasitet

Kinn kommune ved ordførar signerer kontrakt med Multiconsult/LINK arkitektur måndag 21.11.22 kl. 11.30.

Kinn kommune har vunne Busettings- og integreringsprisen for 2022

Kinn har utmerka seg spesielt på busettings- og integreringsfeltet i 2022. IMDi seier prisen skal spegle det gode arbeidet som har blitt lagt ned på dette feltet i år. Gratulerer spesielt til KURS KF for sin strålande innsats!

Bildet syner kva området planen skal gjelde for

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – Privat detaljreguleringsplan for Øvre Okshola gbnr 308/157 m.fl., Kinn kommune. Tiltakshavar for planarbeidet er Sølvberg bygg AS.

Torsdag 17. november er det møte i kommunestyret. Politikarane skal mellom anna diskutere framtidig politisk organisering, og tilskot til politiske parti.

Tysdag er det møte i klagenemnda. Møtet går føre seg på Florø kulturhus (stort møterom), difor vert ikkje møtet sendt direkte.

Råd om korleis vaksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslepp

Den usikre situasjonen i Europa, og faren for atomulykke kan vere skremmande for både vaksne, ungdommar og barn. Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidd råd om korleis vaksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslepp.

Har du vêrstasjon eller er du interessert i å få ein? Kinn kommune er med i forskingsprosjektet «Medvirkningsmetoder for berekraftig klimatilpassing» i regi av Vestlandsforsking. Prosjektet handlar om å involvere deg som innbyggar i arbeidet med klimatilpassing.

Dette blir første treffpunkt i ein serie der vi inviterer til ny kunnskap og debatt om kunst i offentlege rom.

Kommunedirektøren legg fram sitt utkast til handlingsprogram og økonomiplan for formannskapet

Formannskapet fekk i dag lagt fram utkast for handlingsprogram og økonomiplan for 2023 - 2026.