Kinn Kommune

Aktuelt

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet.

I samband med planlegging av utdjuping av leia inntil Westcon Yards, arbeider kommunen med å finne høveleg samfunnsnyttig plassering av overskotstein. 

 Kvar veke skriv kommunedirektør Terje Heggheim om veka som har gått. Dette vert det første fredagsbrevet etter sommarferien.

Bruk vårt elektroniske søknadsskjema for å registrere barnet ditt for SFO i haustferien! Søknadsfrist er 13.09.2020.

Kommunestyret i Kinn har i perioden april - juni 2020 gjennomført val av lagmeddommarar og meddommarar. Du kan no gje innspel til utvalet som er gjort av kommunestyret.

Kommunestyret i Kinn har vedteke at vatn og avløp skal vere 100% sjølvfinansiert. Det vart gjort ein feil i berekningsgrunnlaget for rekning av vass- og avløpsgebyra for 2020, som medførte at Kinn kommune ikkje ville oppnå 100% kostnadsdekning innan området.

Arbeidet med retaksering av eigedomsskatt starter opp no, og vil gå føre seg utover hausten.

Kvalheim Kraft utlyser kr. 75.000,- til lag og organisasjonar i tidlegare Vågsøy kommune. Søknadsfrist er 20. september.

I år skal vi dele ut kr. 300.000,- i kulturmidlar til lag, organisasjonar og profesjonelle kulturutøvarar! No kan du søke via vårt elektroniske skjema. Frist for å søke er 8. september.

Tenesta ByggSøk, som har vore levert av Direktoratet for byggkvalitet (DIBK), stenger for mottak av nye søknadar frå 1. oktober 2020. Men du kan allereie no nytte andre digitale skjema for å søke.