Kinn Kommune

Aktuelt

Tysdag 26.10 kl. 09.00-12.00 er det digitalt møte i prosjektutvalet. Du kan følgje møtet direkte, eller sjå opptak i etterkant. 

Vestland fylkeskommune deler kvart år ut ein trafikktryggingspris til nokon som har utmerka seg i trafikktryggingsarbeidet. Både personar, lag og organisasjonar kan motta prisen. No ønsker fylkeskommunen forslag til kandidatar til prisen velkomne. 

Kommunedirektøren legg med dette fram 2. tertialrapport 2021 for Kinn kommune. Rapporten stadfestar at økonomien vår framleis er krevjande. Vi arbeider med mange av dei tiltaka kommunestyret har bestemt vi skal iverksette for å redusere kostnader eller å auke inntektene. Det er også området vi skulle vore komen lengre med. Vi vil orientere meir om det i formannskapet si handsaming av rapporten.

Fram til kl. 13.00 i dag er det drop-in for influensavaksinering i Florø. Det betyr at du ikkje treng å bestille deg time på førehand. Møt opp på Florø kulturhus før kl. 13.00. 

Kvar fredag skriv kommunedirektør Terje Heggheim om aktuelle saker i kommunen. 

Vi opplever dessverre tekniske problem med innsynsløysinga vår i dag. Dette gjeld postlister, politisk møteplan og saksdokument. Vi beklagar ulempene dette medfører. Vi jobbar med å utbetre feilen. 

MØTEPLASS er ein arena for eit likeverdig møte og gjensidig læring mellom pårørande og fagfolk, der pårørande sin situasjon er i fokus. Her møtast pårørande og fagfolk til ein likeverdig dialog om korleis det er å leve tett på familiemedlemmer med psykiske utfordringar, og korleis hjelpeapparatet fungerer innan det psykiske helsefeltet.

I år går TV-aksjonen til Plan sitt arbeid for å bekjempe barneekteskap, og starter søndag den 24. oktober. I år, som i fjor, kan du delta som digital bøssebærar!

Ved siste kommunestyremøte i 2021 skal det delast ut arbeidsmiljøpris. Alle tilsette og folkevalde i Kinn kommune kan kome med forslag til kandidatar!

Bordgleder KF er begynt å fase ut sine fossilbilar, og har no fått den første elbilen som skal bringe mat frå kjøkkenet i Florø ut til kundane til det kommunale føretaket.