Rutine for rettleiing, tilrettevising og advarsel

6. Sakshandsaming ved rettleiing gjennom møte med tilsett

Formål med rettleiingsmøte:

  • Forventingsavklaring skal bidra til at den tilsette blir sett i stand til å oppfylle dei forpliktelsane som følgjer av den tilsette sitt ansvar og arbeidsoppgåver.

Innhald i eit rettleiingsmøte:

  • Formålet med møtet skal presiserast og tydleggjerast
  • Konkret skildring av kva forhold arbeidgjevar ikkje er nøgd med 
  • Arbeidsgjevar skal konkretisere sine forventingar til den tilsette
  • Den tilsette skal få leggje fram sitt syn og si vurdering av saka og kunne gje uttrykk for sine forventingar til arbeidsgjevar i det forhold som er lagt fram, dette for å ivareta kontradiksjonsprinsippet.
  • Arbeidsgjevar skal skildre vidare oppfølging av den tilsette i saka og eventuelle tiltak skal kome tydleg fram slik at den tilsette kan innfri forventningane.
  • Konsekvensane av å ikkje innfri arbeidsgjevar sine forventingar skal gjerast tydeleg.
  • Arbeidsgjevar skal melde frå om det kan bli aktuelt med andre reaksjonsformer, i eller i etterkant av møtet.