Økonomireglement

 1. 1 Økonomireglementets formål og virkeområde
 2. 2 Øvrige fullmakter
 3. 3 Livssyklusutgifter
 4. 4 Reglement for utarbeidelse av finansielle måltall
  1. 4.1 Innledning og bakgrunn
  2. 4.2 Regelverk
  3. 4.3 Myndighet til å utarbeide finansielle måltall
 5. 5 Reglement for økonomiplan
  1. 5.1 Innledning og bakgrunn
  2. 5.2 Regelverk
  3. 5.3 Myndighet til å utarbeide økonomiplan
 6. 6 Reglement for budsjett
  1. 6.1 Innledning og bakgrunn
  2. 6.2 Regelverk
  3. 6.3 Myndighet til å utarbeide budjsett
 7. 7 Reglement for budsjettoppfølging og rapportering
  1. 7.1 Innledning og bakgrunn
  2. 7.2 Regelverk
  3. 7.3 Rapportering til kommunestyret
 8. 8 Reglement for investeringsprosjekt
  1. 8.1 Innledning og bakgrunn
  2. 8.2 Regelverk
  3. 8.3 Rapportering til kommunestyret
 9. 9 Reglement for anvisning
  1. 9.1 Innledning og bakgrunn
  2. 9.2 Regelverk
  3. 9.3 Myndighet til å anvise
 10. 10 Reglement for utlån
  1. 10.1 Innledning og bakgrunn
  2. 10.2 Regelverk
  3. 10.3 Myndighet til å gi utlån
 11. 11 Reglement for nedskrivning for tap
  1. 11.1 Innledning og bakgrunn
  2. 11.2 Regelverk
  3. 11.3 Myndighet til å gjennomføre nedskriving for tap
 12. 12 Reglement for disponeringsfullmakten
  1. 12.1 Innledning og bakgrunn
  2. 12.2 Regelverk
  3. 12.3 Myndighet til å disponere bevilgningene i årsbudsjettet
 13. 13 Reglement for avsetning til og bruk av disposisjonsfond
  1. 13.1 Innledning og bakgrunn
  2. 13.2 Regelverk
  3. 13.3 Myndighet til å disponere bevilgningene i årsbudsjettet
 14. 14 Reglement for strykninger
  1. 14.1 Innledning og bakgrunn
  2. 14.2 Regelverk
  3. 14.3 Kompetanse til å gjennomføre strykninger
 15. 15 Reglement for finansiering av investeringer
  1. 15.1 Innledning og bakgrunn
  2. 15.2 Regelverk
  3. 15.3 Myndighet til å gjennomføre finansiering av investeringer
 16. 16 Reglement for låneopptak
  1. 16.1 Innledning og bakgrunn
  2. 16.2 Regelverk
  3. 16.3 Myndighet til å ta opp lån

14 Reglement for strykninger

14.1 Innledning og bakgrunn

Ved regnskapsavslutningen skal det gjennomføres strykninger i driftsregnskapet dersom et foreløpig regnskapviser merforbruk, og tilsvarende skal det gjennomføres strykninger av disposisjoner i investeringsregnskapet dersom det foreløpige regnskapet viser udekket. Disseforskriftsbaserte reglene vil overstyre budsjettvedtak for de postene som berøres.

14.2 Regelverk

Strykningsreglene er inntatt i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. i kapittel 4.

Forskriften inneholder ikke uttømmende regler om i hvilken rekkefølge strykninger skal foretas. Der forskriften åpner for dette, må rekkefølgen reguleres nærmere i et internt reglement.

Så lenge merforbruket er så stort at alle disposisjonene må strykes, er dette en ren teknisk operasjon. Derfor gjøres dette i forbindelse med regnskapsavslutningen med hjemmel i budsjett- og regnskapsforskriften (forskriften krever at disposisjoner revurderes).

Dersom strykningene innebærer at bare overføringen til investeringsregnskapet blir strøket (helt eller delvis), er også dette en ren teknisk operasjon.

Dersom strykningen delvis berører overføring til investeringsregnskapet vedtatt av underordnet organ, kan det bli en vurdering av hvilke overføringer som skal gjennomføres, og hvilke som ikke skal gjennomføres. Slike tilfelle må reguleres i et reglement.

Det er også formålstjenlig at et reglement gir nærmere retningslinjer for hvordan delvis strykning av avsetning til disposisjonsfondet skal håndteres.

14.3 Kompetanse til å gjennomføre strykninger

Kommunedirektøren delegeres myndighet til å gjennomføre strykninger etter kapittel 4 i forskriften.

Ved delvise strykninger delegeres kommunedirektøren myndighet til selv å avgjøre rekkefølgen innenfor bestemmelsene i kapittel4 i forskriften. Posten for overføring til investering reduseres hvis det er nødvendig for å unngå at overføringen medfører avsetning av løpende inntekter på investeringsfond. Blant annet er dette aktuelt hvis investeringsregnskapet viser et (foreløpig) udisponert beløp, og det dermed er spørsmål om hvilken finansieringskilde, eksempelvis bruk av lån eller bruk av ubundet investeringsfond, som skal reduseres først.

Overføringsposten kan bestå av overføring gjort av et underordnet organ. Dersom denne strykes og strykningen medfører et udekketbeløp i investeringsregnskapet, innebærer forslaget at det er organet med budsjettmyndigheten som må avgjøre hvordan inndekningen skal skje.