Økonomireglement

 1. 1 Økonomireglementets formål og virkeområde
 2. 2 Øvrige fullmakter
 3. 3 Livssyklusutgifter
 4. 4 Reglement for utarbeidelse av finansielle måltall
  1. 4.1 Innledning og bakgrunn
  2. 4.2 Regelverk
  3. 4.3 Myndighet til å utarbeide finansielle måltall
 5. 5 Reglement for økonomiplan
  1. 5.1 Innledning og bakgrunn
  2. 5.2 Regelverk
  3. 5.3 Myndighet til å utarbeide økonomiplan
 6. 6 Reglement for budsjett
  1. 6.1 Innledning og bakgrunn
  2. 6.2 Regelverk
  3. 6.3 Myndighet til å utarbeide budjsett
 7. 7 Reglement for budsjettoppfølging og rapportering
  1. 7.1 Innledning og bakgrunn
  2. 7.2 Regelverk
  3. 7.3 Rapportering til kommunestyret
 8. 8 Reglement for investeringsprosjekt
  1. 8.1 Innledning og bakgrunn
  2. 8.2 Regelverk
  3. 8.3 Rapportering til kommunestyret
 9. 9 Reglement for anvisning
  1. 9.1 Innledning og bakgrunn
  2. 9.2 Regelverk
  3. 9.3 Myndighet til å anvise
 10. 10 Reglement for utlån
  1. 10.1 Innledning og bakgrunn
  2. 10.2 Regelverk
  3. 10.3 Myndighet til å gi utlån
 11. 11 Reglement for nedskrivning for tap
  1. 11.1 Innledning og bakgrunn
  2. 11.2 Regelverk
  3. 11.3 Myndighet til å gjennomføre nedskriving for tap
 12. 12 Reglement for disponeringsfullmakten
  1. 12.1 Innledning og bakgrunn
  2. 12.2 Regelverk
  3. 12.3 Myndighet til å disponere bevilgningene i årsbudsjettet
 13. 13 Reglement for avsetning til og bruk av disposisjonsfond
  1. 13.1 Innledning og bakgrunn
  2. 13.2 Regelverk
  3. 13.3 Myndighet til å disponere bevilgningene i årsbudsjettet
 14. 14 Reglement for strykninger
  1. 14.1 Innledning og bakgrunn
  2. 14.2 Regelverk
  3. 14.3 Kompetanse til å gjennomføre strykninger
 15. 15 Reglement for finansiering av investeringer
  1. 15.1 Innledning og bakgrunn
  2. 15.2 Regelverk
  3. 15.3 Myndighet til å gjennomføre finansiering av investeringer
 16. 16 Reglement for låneopptak
  1. 16.1 Innledning og bakgrunn
  2. 16.2 Regelverk
  3. 16.3 Myndighet til å ta opp lån

6 Reglement for budsjett

6.1 Innledning og bakgrunn

Kommuneloven har krav om at årsbudsjett skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. Dokumentet skal også vise utviklingen i kommunens økonomi, utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret. Det er ikke regulert nærmere i budsjett- og regnskapsforskriften hvordan dette skal stilles opp.

Når det gjelder årsbudsjettet, skal formannskapet legge dette fram for kommunestyret. Når det gjelder innholdet i årsbudsjettet, sier departementet i proposisjonen:

I hovedsak foreslår utvalget å videreføre dagens regler om økonomiplanen og årsbudsjettet. Dette gjelderblant annet kommunestyrets plikt til selv å vedta en fireårig økonomiplan og et årsbudsjett, formannskapets rett og plikt til å innstille til vedtak om økonomiplan og årsbudsjett, og kravet om at innstillingen skal leggesut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før kommunestyret skal behandle den. Disse reglenehar fått ingen eller sværtlite oppmerksomhet i høringen, og departementets lovforslag er i tråd med det utvalget foreslår. Det samme gjelder reglene om årsbudsjettets bindende virkning og reglene om budsjettstyring, som også i hovedsak videreføres.

Loven bestemmer at økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. I merknadene til lovteksten sies:

[Kommuneloven § 14-4Andre ledd første punktum innebærer at økonomiplanen og årsbudsjettet må vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer. Det siktes her til å vise hvordan kommunestyret eller fylkestinget ønsker å oppnå politiske mål, enten det er gjennom økonomiske eller andre tiltak. Utover kravet til oversiktlighet i tredje ledd, stilles det ikke krav til hvordan prioriteringene framstilles. Første punktum innebærer videre at bevilgningene skal vises, det vil si hvilken økonomisk ramme som kommunestyret eller fylkestinget fastsetter til disponering for de ulike budsjettområdene og til ulike formål. Det ligger til kommunestyret og fylkestinget selv å avgjøre hvordan bevilgningene skal inndeles og fastsettes.

Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om bevilgninger skal gis som bruttobevilgninger, nettobevilgninger eller ved å kombinere brutto- og nettobevilgninger. Nærmere krav til oppstilling av bevilgningene vil følge av forskrift, se sjette ledd. Etter første punktum skal økonomiplanen og årsbudsjettet også angi målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på, herunder premissene for bruken av bevilgningene.

6.2 Regelverk

Bestemmelsene om økonomiplan er regulert i kommuneloven § 11-9, § 11-10, § 14-2, § 14-3, § 14-4, § 14-5, § 14-9, § 14-10, § 14-17, § 24-5, § 28-1, § 28-3, § 28-5, § 29-4 og Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.

6.3 Myndighet til å utarbeide budjsett

1. Kommunedirektørens ansvar

På grunnlag av økonomiplanarbeidet utarbeider kommunedirektøren foreløpig utkast til årsbudsjett(talldel) for neste år bestående av investeringsbudsjett og driftsbudsjett. Dette, sammen med oversikt som viser konsekvensene av Regjeringens forslag til statsbudsjett, drøftes på en konferanse mellom formannskapet, hovedutvalgsledere, kommunestyrets gruppeledere og kommunedirektørens ledergruppe.

Kommunedirektøren utarbeider deretter et forslag til budsjett. Budsjettet skal fremstilles i nettobeløp på respektive programområder/rammeområder.

Kommunedirektørens forslag forelegges hovedutvalgene, administrasjonsutvalget, arbeidsmiljøutvalget (AMU), ansattes organisasjoner, eldrerådet, ungdommens kommunestyre og rådet for funksjonshemmede til uttale i åpne møter.

2. Kommunestyrets ansvar

Kommunestyret vedtar årsbudsjettet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Vedtatt budsjett vil i praksis være første året i økonomiplanen.

3. Formannskapets ansvar

Formannskapet lager innstilling i åpent møte til kommunestyret etter uttale i hovedutvalg og andre politiske fora. Budsjettinnstillingen skal være spesifisert på respektive programområder (rammeområder) i nettobeløp.

4. Årsbudsjettets innhold og inndeling

 • Årsbudsjetteter en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret.
 • Kommunestyrets prioriteringer samt de målsettinger og premisser som budsjettet bygger på, skal komme tydelig frem.
 • Budsjettet skal fremstilles i ett samlet dokument, hvor drifts- og investerings- budsjettet inngår.
 • Budsjettet skal spesifiseres på nettorammer, inntekter sees opp mot utgifter.


5. Programområder

Rammeområdene er tjenesteorientert etter funksjonskontoplanen i KOSTRA

Rammeområdene er:

 1. Politisk leiing
 2. Sentraladministrasjon
 3. Felles – diverse
 4. Barnehage
 5. Grunnskule
 6. Kommunehelse
 7. Pleie og omsorg
 8. Barnevern
 9. Sosialteneste
 10. Kultur, fritid og kyrkje
 11. Plan, byggesak og miljø
 12. Næring og samferdsle
 13. Bustad
 14. Brann og ulykkesvern
 15. Vatn, avløp og renovasjon
 16. Finans