Økonomireglement

 1. 1 Økonomireglementets formål og virkeområde
 2. 2 Øvrige fullmakter
 3. 3 Livssyklusutgifter
 4. 4 Reglement for utarbeidelse av finansielle måltall
  1. 4.1 Innledning og bakgrunn
  2. 4.2 Regelverk
  3. 4.3 Myndighet til å utarbeide finansielle måltall
 5. 5 Reglement for økonomiplan
  1. 5.1 Innledning og bakgrunn
  2. 5.2 Regelverk
  3. 5.3 Myndighet til å utarbeide økonomiplan
 6. 6 Reglement for budsjett
  1. 6.1 Innledning og bakgrunn
  2. 6.2 Regelverk
  3. 6.3 Myndighet til å utarbeide budjsett
 7. 7 Reglement for budsjettoppfølging og rapportering
  1. 7.1 Innledning og bakgrunn
  2. 7.2 Regelverk
  3. 7.3 Rapportering til kommunestyret
 8. 8 Reglement for investeringsprosjekt
  1. 8.1 Innledning og bakgrunn
  2. 8.2 Regelverk
  3. 8.3 Rapportering til kommunestyret
 9. 9 Reglement for anvisning
  1. 9.1 Innledning og bakgrunn
  2. 9.2 Regelverk
  3. 9.3 Myndighet til å anvise
 10. 10 Reglement for utlån
  1. 10.1 Innledning og bakgrunn
  2. 10.2 Regelverk
  3. 10.3 Myndighet til å gi utlån
 11. 11 Reglement for nedskrivning for tap
  1. 11.1 Innledning og bakgrunn
  2. 11.2 Regelverk
  3. 11.3 Myndighet til å gjennomføre nedskriving for tap
 12. 12 Reglement for disponeringsfullmakten
  1. 12.1 Innledning og bakgrunn
  2. 12.2 Regelverk
  3. 12.3 Myndighet til å disponere bevilgningene i årsbudsjettet
 13. 13 Reglement for avsetning til og bruk av disposisjonsfond
  1. 13.1 Innledning og bakgrunn
  2. 13.2 Regelverk
  3. 13.3 Myndighet til å disponere bevilgningene i årsbudsjettet
 14. 14 Reglement for strykninger
  1. 14.1 Innledning og bakgrunn
  2. 14.2 Regelverk
  3. 14.3 Kompetanse til å gjennomføre strykninger
 15. 15 Reglement for finansiering av investeringer
  1. 15.1 Innledning og bakgrunn
  2. 15.2 Regelverk
  3. 15.3 Myndighet til å gjennomføre finansiering av investeringer
 16. 16 Reglement for låneopptak
  1. 16.1 Innledning og bakgrunn
  2. 16.2 Regelverk
  3. 16.3 Myndighet til å ta opp lån

15 Reglement for finansiering av investeringer

15.1 Innledning og bakgrunn

Med unntak av øremerkede midler, er alle midler i investeringsregnskapet frie midler til felles finansiering av investeringsregnskapet. Frie midler i investeringsregnskapet skal ikke knyttes til enkeltprosjekter ved regnskapsavslutningen, selv om bestemte inntekter i årsbudsjettet på en annenmåte kan være henført til enkeltprosjekter.

Øremerkede midler er midler som er reservert til særskilte formål i henhold til lov, forskrift eller avtale med giver. Ubrukte øremerkede midler inngår ikke i de felles frie midlene, men må avsettes til bundet investeringsfond.

Ubrukte øremerkede lån bør merkes særskilt på memoriakonto for ubrukte lånemidler.

Intern henføring av frie midler som finansiering av bestemte prosjekter etter vedtak i kommunen, kan ikke regnes som øremerkede midler. Det er ikke gitt regler om at den enkelte investeringsramme eller det enkelte investeringsprosjekt skal detaljfinansieres etter ulike finansieringskilder, eller at kommunestyret skal ta stilling til nærmere finansiering av enkeltprosjekter. Tvert imot er alle frie midler felles finansiering av alle investeringsprosjekter, uten å fordelefinansieringskildene på enkeltprosjekter. Det er heller ikke behov for å knytteubrukte lånemidler til konkrete prosjekter. Dersom man skulle ønske å fordele finansiering på enkeltprosjekter, vil dette medføre praktiske utfordringer som følge av kravet om å overføre budsjettert, ikke disponert bruk av fond, eller lånemidler til prosjekter som har manglende finansiell dekning.

Finansieringen av investeringsregnskapet skal i utgangspunktet følge budsjettet. Så lenge investeringsregnskapet har behov for det, skal disse postene inntektsføres i henhold til budsjett, men ikke over budsjett. Dette gjelder selv om finansieringen i utgangspunktet, og etter interne formål, har vært knyttet til et bestemt investeringsprosjekt, som har innsparinger eller som likevel ikke har utgifter i år.

I praksis vil det være hensiktsmessig først å starte med finansiering av investeringsregnskapet i henhold til budsjettvedtak, men bare opp til det nivået regnskapet har behov for.

Dersom regnskapet fremdeles har behov for økt finansiering, må avsetning til ubundet investeringsfond reduseres jmf. strykningsreglene, som er inntatt i dette reglementet.

Investeringsregnskapet har følgende finansieringskilder:

 • Kompensasjon for merverdiavgift knyttet til investeringer i varige driftsmidler
 • Tilskudd fra andre som er forbeholdt investeringer
 • Inntekter fra salg av varige driftsmidler
 • Inntekter fra salg av finansielle anleggsmidler, med unntak av den inntektsandelen som etter forskriften § 2-9 skal føres i drift
 • Inntekter fra utdeling fra selskaper, jf. Forskriften § 2-8 andre ledd
 • Mottatt avdrag på utlån av egne midler
 • Bruk av lån, jf. forskriften § 2-6.

 

Årets investeringsinntekter, tilskudd og salg av anleggsmidler m.m., skal inntektsføres uavhengig av utgiftsbehovet i investeringsregnskapet. Det er anordningsprinsippet som er styrende for inntektsføring av slike inntekter.

Bruk av bundetfond er bruk av midlerreservert for særskilteformål. I noen tilfeller er også bruk av lån øremerket særskilte formål (”øremerkede lån”).I disse tilfellene må derfor inntektene knyttes til enkeltprosjekt. Bundne midler skal brukes til sitt øremerkede formål, uavhengig av budsjettet for bruk av fond.

Finansieringen i punktene i opplistingen ovenfor er frie ”inntekter” i investeringsregnskapet, og skal ikke henføres til enkeltprosjekter ved årsavslutningen. Årets budsjett setter en øvre grense for inntektsføring av denne finansieringen. Disse postene skal heller ikke inntektsføres med mer enn det som er nødvendig i investeringsregnskapet.

Det anbefales ikke her hvilken finansieringskilde som bør brukes først og sist av disse fire alternativene. Det er opp til den enkelte kommune (eller kommunestyre) å bestemme rekkefølgen mellomfinansieringskildene. Det anbefales at kommunen tar stilling til dette på generelt grunnlag, uavhengig av det enkelte årsoppgjør.

Overføring til investering skal reduseres, hvis dette må til for å unngå avsetninger av løpende inntekter på investeringsfond.

15.2 Regelverk

Obligatoriske oppstillinger og opplysninger i økonomiplanen,

årsbudsjettet og årsregnskapet er inntatt i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. i kapittel 5.

Bevilgningsoversikter investering fremgår av § 5-5.

I veilederen til budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5, 1. ledd må alle frie inntekter fra post 7 til og med post 13 regnes som felles finansiering av investeringsregnskapet under årsavslutningen selv om visse inntekter knyttes til bestemte investeringer i oppstillingen etter § 5-5, 2. ledd.

Post 6 i bevilgningsoversikten investering § 5-5, 1. ledd er summen av investeringsutgiftene på post 1 til 5.

De ulike typer inntektene skal angis (brutto)på postene 7 til 13.

 • Post 7 omfatter kompensasjon for merverdiavgift knyttet til investeringer i varige driftsmidler
 • Post 8 omfatter tilskudd fra andre som er forbeholdt investeringer
 • Post 9 skal vise inntekter fra salg av varige driftsmidler
 • Post 10 skal vise inntekter fra salg av finansielle anleggsmidler, med unntak av den inntektsandelen som etter forskriften § 2-9 skal føres i drift
 • Post 11 omfatter inntekter fra utdeling fra selskaper, jf. Forskriften § 2-8 andre ledd
 • Post 12 er mottatt avdrag på utlån av egne midler
 • Post 13 gjelder bruk av lån, jf. forskriften § 2-6
   

Dette er ikke til hinder for at investeringer bevilges netto og at inntekter i så fall tas med i oppstillingen etter andreledd. Dersom det gis nettobevilgninger, må de ulike inntektene og utgiftene likevel vises brutto i oppstillingen etter første ledd.

I KOSTRA-veilederen for 2020 presiseres det i beskrivelsene av artene 429 og 729 at Merverdiavgiftskompensasjon for anskaffelser i investeringsregnskapet skal benyttes til felles finansiering av investeringer i bygninger, anlegg og andre varige driftsmidler.

15.3 Myndighet til å gjennomføre finansiering av investeringer

Kommunedirektøren delegeres myndighet til å finansiere investeringene etter kapittel 5 i forskriften.

Kommunedirektøren delegeres myndighet til selv å bestemme rekkefølgene mellom finansieringskildene fra post 7 til og med post 13 i forskriften § 5-5, 1. ledd. Men merk at merverdiavgiftskompensasjon for anskaffelser i investeringsregnskapet skal benyttes til felles finansiering av investeringer i bygninger, anlegg og andre varige driftsmidler.