Økonomireglement

 1. 1 Økonomireglementets formål og virkeområde
 2. 2 Øvrige fullmakter
 3. 3 Livssyklusutgifter
 4. 4 Reglement for utarbeidelse av finansielle måltall
  1. 4.1 Innledning og bakgrunn
  2. 4.2 Regelverk
  3. 4.3 Myndighet til å utarbeide finansielle måltall
 5. 5 Reglement for økonomiplan
  1. 5.1 Innledning og bakgrunn
  2. 5.2 Regelverk
  3. 5.3 Myndighet til å utarbeide økonomiplan
 6. 6 Reglement for budsjett
  1. 6.1 Innledning og bakgrunn
  2. 6.2 Regelverk
  3. 6.3 Myndighet til å utarbeide budjsett
 7. 7 Reglement for budsjettoppfølging og rapportering
  1. 7.1 Innledning og bakgrunn
  2. 7.2 Regelverk
  3. 7.3 Rapportering til kommunestyret
 8. 8 Reglement for investeringsprosjekt
  1. 8.1 Innledning og bakgrunn
  2. 8.2 Regelverk
  3. 8.3 Rapportering til kommunestyret
 9. 9 Reglement for anvisning
  1. 9.1 Innledning og bakgrunn
  2. 9.2 Regelverk
  3. 9.3 Myndighet til å anvise
 10. 10 Reglement for utlån
  1. 10.1 Innledning og bakgrunn
  2. 10.2 Regelverk
  3. 10.3 Myndighet til å gi utlån
 11. 11 Reglement for nedskrivning for tap
  1. 11.1 Innledning og bakgrunn
  2. 11.2 Regelverk
  3. 11.3 Myndighet til å gjennomføre nedskriving for tap
 12. 12 Reglement for disponeringsfullmakten
  1. 12.1 Innledning og bakgrunn
  2. 12.2 Regelverk
  3. 12.3 Myndighet til å disponere bevilgningene i årsbudsjettet
 13. 13 Reglement for avsetning til og bruk av disposisjonsfond
  1. 13.1 Innledning og bakgrunn
  2. 13.2 Regelverk
  3. 13.3 Myndighet til å disponere bevilgningene i årsbudsjettet
 14. 14 Reglement for strykninger
  1. 14.1 Innledning og bakgrunn
  2. 14.2 Regelverk
  3. 14.3 Kompetanse til å gjennomføre strykninger
 15. 15 Reglement for finansiering av investeringer
  1. 15.1 Innledning og bakgrunn
  2. 15.2 Regelverk
  3. 15.3 Myndighet til å gjennomføre finansiering av investeringer
 16. 16 Reglement for låneopptak
  1. 16.1 Innledning og bakgrunn
  2. 16.2 Regelverk
  3. 16.3 Myndighet til å ta opp lån

9 Reglement for anvisning

9.1 Innledning og bakgrunn

Kommunen bør også bestemme hvilke stillinger eller funksjoner som har hvilken myndighet i tilknytning til innkjøp og godkjenning av utgifter. Man bør tilstrebe å skille mellom bestillingsfullmakt, attestasjon, anvisning og betalingsfullmakt. Med bestillingsfullmakt menes myndighet til å gjøre anskaffelser innenfor visse rammer og beløp, og det kan angis nærmere hvilke prosedyrer som skal følges (vurdering av behov, anbudskjøp, forholdet til innkjøpsorganisasjon mv.). Attestasjon er myndighet til å godkjenne at en anskaffelse (utgift) kan belastes det angitte budsjettet, herunder at de underliggende prosedyrer er fulgt, eksempelvis kontroll av bestillingsmyndighet og bruk av rekvisisjon og vedheftet følgeseddel med kvittering for mottak av varen/tjenesten. Attestasjonsmyndigheten legges normalt til nivå for budsjettansvarlig.

Det må skilles mellom betalingsgodkjenning knyttet til begrepet anvisningsmyndighet og betalingsfullmakt knyttet til girering og remittering av leverandørfakturaer og andre utbetalinger. Betalingsfullmakten bør utøves av to personer i fellesskap, og kommunen bør fastsette hvordan denne skal utøves, for eksempel at utbetalinger først skal gjennomføres etter at utgiftene er godkjent gjennom attestasjons- og anvisningsprosedyrene. Å ha betalingsfullmakt over kommunens bankkonti er for øvrig forbundet med høyrisiko for misligheter. Kommunen har et ansvar for å redusere denne risikoen ved å ha tilstrekkelig arbeidsdeling, både gjennom det å skille denne myndigheten fra annen myndighet (attestasjons- og anvisningsmyndighet), og å sikre en forsvarlig kontroll ved at to personer må utøve funksjonen i fellesskap.

Den som attesterer skal påse at:

 • Levering er i samsvar med bestilling
 • Varemottak/utført tjeneste stemmer med fakturaen
 • Pris og betalingsbetingelser er i henhold til innkjøpsavtale
 • Arbeidet er utført og at timetallet er korrekt
 • Anvisningsblanketten er utfylt
 • Varer er inventarført der dette er aktuelt
 • At fakturaen er i overensstemmelse med de krav bokføringsloven/bokføringsforskriften setter med hensyn til det som minimum må fremgå av fakturaen
 • Rett mva-kode
 • Riktige koder for øvrig

 

Den vil øke sikkerheten for at kun utgifter som vedrørende kommunen, blir belastet, at varer og tjenester som utgiften representerer, er mottatt, og at utgiftene blir belastet på riktig sted i regnskapet. Det er derfor viktig at de etablerte rutiner har tatt opp i seg kravene i prosedyrene, og at disse etterleves kontinuerlig med tilstrekkelig kontroll.

Den som anviser skal påse at:

 • Disponeringen av budsjettmidlene er formelt, reelt og økonomisk i orden
 • Attestasjon og kontroll er foretatt av personer som er tillagt denne oppgaven
 • Det er budsjettmidler
 • Det foreligger fullstendig oversikt over hvilke kontrakter som legger bindinger på budsjettbevilgningene ut driftsåret
   

Som budsjettansvarlig har anviser det overordnede ansvaret for at prosessen løper i tråd med reglementet, inklusive korrekt kontering.

9.2 Regelverk

Myndigheten til å disponere bevilgningene som er ført opp i årsbudsjettet (disponeringsfullmakten) ligger som utgangspunkt til kommunedirektøren i henhold til kommuneloven § 14-5, 1. ledd, 1. punktum. Dette følger av kommunedirektørens iverksettelsesplikt i kommuneloven § 13-1, 4. ledd, 1. punktum.

9.3 Myndighet til å anvise

Kommunedirektøren delegeres myndighet til å anvise.

Anvisningsmyndigheten gjelder ikke ved anvisning av egne regninger, eller hvor inhabilitet kan bli gjort gjeldende. I slike tilfeller skal anvisningen foretas av overordnet anvisningsmyndighet.

Kommunens regnskapsansvarlig skal straks ha melding når anvisningsmyndighet gis/opphører.

Dersom utøvelse av delegert anvisningsmyndighet ikke tilfredsstiller de krav som stilles til god intern kontroll(jfr. foranstående punkter), skal dette rapporteres til vedkommende leder.