Retningsliner for sosiale media

Reaksjonar på brot/sanksjonar

Eventuelle brot på desse retningslinene vert handtert i samsvar med arbeidsreglementet og etiske retningsliner til Kinn kommune.