Samfunnsplanen vert utsett

Formannskapet fekk første utkast av samfunnsplanen til handsaming den 27. november i fjor. Dei vedtok å utsette høyring av samfunnsplanen inntil den vert justert i høve til nokre innspel som vart lagt fram i møtet.

Før planen leggast fram på nytt vedtok politikarane nokre nye føringar for planen. Den skal synleggjere

  • tiltak for å auke folketalet dei komande åra.
  • kva tiltak som må gjerast for å auke tal arbeidsplassar.
  • korleis vi kan bidra til auka bustadattraktivitet og rekruttering til kommunen og næringslivet.

Samfunnsplanen skal også legge grunnlaget for ein nærings- og vekststrategi. Næringsselskapa Aksello, Flora Industri- og Næringsforening og Måløy Vekst, i tillegg til Byen vår Florø og Måløy Byforening, blir bedt om innspel til tematikk, innhald og prosess for utarbeiding av strategien.