Retningsliner for handtering av vald og truslar på arbeidsplassen

1. Førebygging

Kartlegge – forslag til moment som verksemda bør vurdere. 

Når ein skal førebygge at dei tilsette vert utsette for vald og truslar på arbeidsplassen, krev det at ein går igjennom sikkerheitsmessige tilhøve på ein systematisk måte. 

For å gjere ei slik vurdering er det trong for ei risikoanalyse, som kartlegg kva slags tilhøve som kan påverke dei tilsette si fysiske og psykiske helse og sikkerheit. 

Vi har sett opp forslag til moment som tenestene bør vurdere og eksempel på kva ein kan gjere. 

Administrativ tilrettelegging

Moment

Kva skal ein gjere

Rutine ved sikkerheitsrisiko

 • Kartlegge risikosituasjon/område  
 • Oversikt over brukar/klient som utgjer ein risiko
 • Klarlegge når ein ikkje skal være åleine med brukar/klient som kan utgjere ein sikkerheitsrisiko
 • Melderutine ved oppdrag utanfor arbeidsplassen
 • Handtering av medbrakt bagasje som kan skjule våpen og liknande

Rutine for handtering av krise, når tilsette føler seg trua eller blir utsett for vald. Kvar teneste må lage ei eiga oversikt som skal vere godt kjend blant dei tilsette

 • Ansvarsfordeling når leiar er til stades
 • Ansvarsfordeling når leiar ikkje er til stades
 • Bruk av telefon/sentralbord
 • Oversikt over pårørande
 • Heim/arbeidsplass/skule/barnehage

Dokumentasjon

 • Registrering av truslar/valdssituasjon
 • Utfylling av skademeldingsskjema

Handtering av media

 • Skjerming av dei tilsette
 • Ansvar

Ved tilsetting

 • Gode opplysingar om arbeidet sin eigenart til aktuelle søkjarar
 • Vurdere om ein er eigna til å utføre arbeidet

 

Fysisk tilrettelegging

Moment

Kva skal ein gjere

Inngang/resepsjon

 Skranke/glasvegg/fysisk skjerming

Rømmingsveg

       Inn til anna rom, dør bak arbeidsplass

Romløysing

 • Innreiing, avrunda hjørne, opa løysing
 • Fri rømmingsveg, merkast
 • Knusesikkert glas

 

Farge etc.

 

Gjenstandar som kan brukast som våpen   

Førstehjelpsutstyr

Tilpassa risiko

Brannsløkkingsutstyr

Tilpassa risiko

 

Hendingar utanom arbeidsplassen

Moment

Kva skal ein gjere

Varsling

 • Personleg alarm
 • Mobiltelefon, koding
 • Avtalar/møtestad

Anna

 • Reglar for bruk av eigen bil
 • Sikkerheitsutstyr i bilen
 • Anna transportsikkerheit