Pressereglement

Vedtatt 17.06.2020, administrasjonsutvalet. 

Kommunelova §4 seier at «kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning.»

Kinn kommune skal drive aktiv informasjonsverksemd. Førespurnader frå media skal møtast med størst mogleg openheit, og kommentar gjevast snarast mogleg.

Media skal nyttast for å kommunisere bodskap knytt til vår verksemd.