Endring av områdereguleringsplan Florelandet nord

iVest Consult AS har på vegne av Kinn kommune utarbeidd søknad om endring av områdereguleringsplan Florelandet nord. PlanID 20110106.

Om endringa i områdereguleringsplanen

Planarbeidet gjeld endring av regulert fortau- og køyrefelt frå avkøyring frå Riksveg 5 (Rv5) i aust, til og med avkøyrsel til offentleg kai, samt flytting av avkøyrsle til offentleg kai.

Det har vist seg vanskeleg å opparbeide vegarealet med fortau i samsvar med gjeldande reguleringsplan, grunna terrengendringar og bygd situasjon, der fleire av desse var utført før vedtak av gjeldande plan. Endringa legg difor opp til ei anna løysing enn fortau, for å sikre trafikktrygg tilkomst for gåande og syklande.

Endringa legg til rette for eige gangareal med utvida vegskulder på 1,5 meter, sør for køyrefeltet, med rumlefelt og oppmerking av gangsona. For syklande vert det tilrettelegging i vegbana med oppmerking i samsvar med handbok N302. Kommunen vurderar at skissert løysing vil kunne gje tilfredsstillande trafikktryggleik for området.

Høyringsperiode

Endring av områdereguleringsplan Florelandet nord er på høyring i perioden 21.04.2023-02.06.2023.

Vedlegg

Her finn du dei aktuelle dokumenta for planendringa:

Planomtale endring
Plankart
Føresegner

Informasjon om gjeldande plan

Informasjon om gjeldande plan finn du her
Alle tidlegare godkjente dokument ligg under fana «Plandokument».
Under fana «Planbehandlinger» ligg informasjon om handsamingsprosessar.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål knytt til endringa, ta kontakt med Venera Rugova, tlf 48 49 07 27.

Har du merknader eller innspel?

Vi ber om at merknader/innspel til planendringa vert merka med 2022071 og sendt til:

innan 02.06.2023.

Lovverk

Plan- og bygningslova § 12-14 2. ledd