Kinn Kommune

Vil du ha besøk? Eit nytt tilbod til deg over 55 år

Vil du ha besøk? Eit nytt tilbod til deg over 55 år

Siv Anett Kupen, leiar Vågsøy Frivilligsentral, og Ylva Petrikke Seljenes, bibliotekar og kulturmedarbeidar, vil gjerne høyre frå deg! Kinn kommune Du treng ikkje vere åleine eller einsam. Vi har eit nytt tilbod til deg som vil kome i kontakt med nokon. Du kan sjølv bestemme kva du ønskjer å finne på.

Registrer deg her - Få besøk!

Forsking viser at sosial isolasjon gjev større fare for helseutfordringar. Fleire kontaktpunkt i løpet av veka fremmar gode psykososiale forhold. Situasjonen med Covid-19 har for mange lagt ein dempar på møte mellom menneske, og særleg eldre er utsatt for sosial isolasjon. Det treng ikkje vere slik. Det er fleire måtar ein trygt kan vere i lag med andre på; gjennom telefonsamtalar, samtale med naboen over hekken, eller gå ein tur med trygg avstand til kvarandre. Prosjektet er ein del av "Leve heile livet"-satsinga til Kinn kommune.

Sjå film

Nedanfor kan du sjå ein film vi har laga, som handlar om å få besøk av ein frivillig. Ein film om dei gode stundene, om glede og sakn. 

Nytt tilbod til deg over 55 år

Vi kjem no med eit meir tilrettelagt tilbod om auka aktivitet og fellesskap for vaksne. Vi kallar det «Få besøk». Prosjektet er støtta av helse og velferd. Tilbodet er retta hovudsakleg mot vaksne frå 55 år og oppover, og handlar om å kople deg opp mot ein frivillig person. De kan til dømes treffast ein gong i veka og gå på tur, eller dra på «ope-hus-aktivitetar». Kanskje du berre vil lytte til musikk i lag med nokon, eller lese? Det er gjennom å gi at man får. Det å få ein besøks- eller aktivitetsven er som oftast ein gjensidig god oppleving for begge partar.

Kulturkoordinator Martine Bortheim og dagleg leiar for Florø Frivilligsentral Bente Nilsen håpar på stor interesse for det nye tilbodet. Kinn kommune

Korleis få besøk?

For å få besøk kan du sjølv (eller pårørande) registrere deg i skjemaet nedanfor. Du kan også besøke informasjon og service (tenestetorget) i Florø, eller Vågsøy frivilligsentral. Vi tek då kontakt for å avdekke behov og ønskjer du har. Kulturkoordinatoren vår vil i samarbeid med frivilligsentralen kople deg i lag med ein av våre frivillige.

Registrer deg her!

Vi treng frivillige også!

For at dette skal gjennomførast slik som vi tenker er vi også avhengige av fleire frivillige. Registrer deg på Florø og Vågsøy frivilligsentral sine nettsider om du vil bidra! Det er opp til deg sjølv kor ofte du kan bidra som frivillig, men vi treng kvarandre no. 

Du kan vende deg til informasjon og service i anten Florø eller Måløy for å registrere deg. Der finn du også flotte brosjyrer som fortel om tilbodet! Kinn kommune

Sjå også brosjyrene våre