Podcast: Bustad, næring og natur - Forstå kommuneplanen sin arealdel!

Korleis påverkar denne planen deg som innbyggar? Vel, den påverkar kva som kan byggast og kvar det kan byggast i kommunen. Den påverkar også korleis du kan bruke eigedomen din. Til dømes, om du eig ei tomt i eit område regulert for bustader, kan du bygge ein ny heim der. Men om det er eit område regulert for landbruk, vil det vere avgrensingar på kva du kan gjere. I tillegg er det kanskje behov for ein reguleringsplan som går litt meir i detaljar enn arealdelen. Alt dette forklarer vi i denne podcasten.

Ein viktig del av prosessen med å utvikle arealdelen er samarbeid og dialog med deg og alle andre i kommunen. Vi skal lytte til innspel og tilbakemeldingar frå deg som bur her, fordi det er du som påverkar og blir påverka av endringane som skjer!

Vi held på å lage ein ny arealdel for Kinn, og høyringsperioden er fram til 3. november.