Teieplikt

Alle som utfører teneste eller arbeid for eit forvaltningsorgan er pålagt teieplikt etter gjeldande lovverk og plikta gjeld både arbeidstakarar, ombod, tillitsvalde, sakkyndige, konsulentar og andre som måtte ha oppdrag for Kinn kommune.

Teieplikt vert signert som del av arbeidsavtalen du som tilsett har med kommunen.

Teieplikta gjeld mellom anna

  • Personlege forhold, m.a. opplysningar om helseforhold, sosiale forhold, familieforhold, økonomiske forhold og personalsaker.
  • Forretningsløyndomar, m.a. saker om lån og tilskot til næringsformål.
Teieplikta gjeld òg etter at arbeid eller teneste er avslutta i Kinn kommune. Brot på lovbestemt teieplikt kan straffast med bøter eller fengsel etter § 209 i straffelova av 20.05.2005, sist endra ved lov 21.06.2017 nr. 94.

1.1. Forvaltningslova

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningslova) av 10.02.1967, sist endra ved lov 16.06.2017 nr. 63, seier i § 13 dette om teieplikt:
"Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om:
  1. noens personlige forhold, eller
  2. tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.
Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke opplysninger som skal regnes som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt i punktumet foran og opplysninger om den enkeltes personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger.
Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

1.1. Andre aktuelle lover

  • Personopplysningslova
  • Helsepersonellova. Taushetsplikt og opplysningsrett
  • Lov om barneverntjenester
  • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen