Drikkevasskvalitet

Kinn kommune har eit stabilt, godt og trygt drikkevatn, som tilfredsstiller dei strenge krava i drikkevassforskrifta. Det vert jamleg teke prøvar av vatnet, på ulike prøvestadar på nettet. Klikk i kartet for å sjå prøveresultata.

Her finn du informasjon om hardheita i vatnet

Historisk informasjon

Drikkevassportalen er satt opp med historisk informasjon tilbake til 01.01.2020. Nye data importerast fortløpande og presenterast saman med historiske data. I kartet får du tilgong til effektive diagram og presentasjonar som vil gi ein oversikt over den noverande tilstanden på drikkevatnet der du bur.

Drikkevannsforskriften §23

MAPGRAPH drikkevassportal er i samsvar med drikkevannsforskriften §23. Opplysningsplikt til abonnentane: «Vannverkseieren skal sikre at abonnentene til enhver tid har tilgang til oppdatert informasjon om drikkevannskvaliteten»