Kinn Kommune

Aktuelt

02.12.2022 15.29

Skulefritidsordning - SFO

Skulefritidsordning - SFO

Søknadsskjema for SFO finn du nedanfor. Vi har eitt skjema for deg som er folkeregistret i Kinn kommune, og eit anna for deg som er folkeregistret i annan kommune enn Kinn.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Frist for å søke SFO er 1. mai, men du kan søke fortløpande gjennom heile året.

Søk SFO (for deg som bur i Kinn)

Søk SFO (for deg som er folkeregistrert i annan kommune enn Kinn)

Kven har rett til plass?

Skulefritidsordninga vår er eit tilbod til alle elevar på 1.-4. klasse og barn i grunnskulealder som har særskilde behov. Du må søke for kvart skuleår.

Gratis kjernetid i SFO for 1. klassingar

Grunna nasjonale føringar knytt til gratis kjernetid på 12 timar for elevar i 1. klasse vil det bli gjort justeringar i vedtektene for SFO.

Forslag til vedtaksendring vert lagt fram for kommunestyre i september, og skal deretter ut på høyring.

Hovudregelen er gratis kjernetid for 1. klassingar 2.4 timar etter skuletid, men med moglegheit for lokale tilpassingar på grunn av ulik organisering av skuledagen.

Dersom de ynskjer å nytte dykk av kun gratis kjernetid søkjer de om eit D-tilbod på kommunen sine heimesider. De som nyttar eit A-B og C tilbod vil få eit fråtrekk for gratis kjernetid på faktura.

Endre eller seie opp SFO-plass

Skal du endre eller seie opp ein SFO-plass kan du bruke same skjema som for å søke, heilt øvst i denne artikkelen.

Ferie-SFO

Du må nytte vårt elektroniske skjema for å søke SFO i ferietida. 

Søknadsfrister: 
Hausterie frist 19. september
Vinterferie frist 15. januar
Sommarferie frist 01. mai

Ferie-SFO er eit tilbod til alle elevar på 1. - 4. trinn. Ferie-SFO gjeld haustferie og vinterferie, to veker etter skuleslutt, og to veker før skulestart.

  • Ferietilbodet i Måløy er på Skavøypoll skule - Pris er kr. 1235,- for ei heil veke. 
  • Ferietilbodet i Florø er på Florø barneskole - Pris er kr. 1235,- for ei heil veke, eller kr. 411,- per dag.

Minst 12 barn må delta for at tilbodet skal gjelde.

Gratis kjernetid i ferietilbod for 1. klassingar

Gratis kjernetid 12 timar veka gjeld også i feriar der SFO normalt er open.

For de av dykk som kun vil benytte gratis kjernetid fyller de ut søknad, og kryssar av for «Vi vil berre bruke gratis kjernetid». Tidspunktet for gratis kjernetid i ferietilbodet er likt kvar dag, måndag-fredag kl. 08.30-11.00.

De av dykk som nyttar eit ordinært ferietilbod vil få eit fråtrekk for gratis kjernetid på faktura.

Søknadsskjema vil bli publisert når ein kan søke på ferie-sfo for vinterferien.

Generelt om SFO

Det er vedtatt nye satsar for SFO frå januar 2022. Dei nye satsane er:

  • Heil plass morgon og ettermiddag kr. 2572
  • Kvar dag etter skuletid kr. 2263
  • Inntil 11 dagar morgon og ettermiddag kr. 1852
  • Enkeltdagar kr. 250

Søskenmoderasjon på 30% frå barn nummer to.

Vedtekter for skulefritidsordninga

Vedtekter for SFO i Kinn kan du lese her. (PDF, 399 kB)

Kontakt

Sentralbord
E-post
Telefon 57 75 60 00


Opningstider: 09.00 - 15.00