Temaplan for klima, berekraft og naturmangfald

Som eitt av tre hovudsatsingsområde i samfunnsdelen til kommuneplanen i Kinn kommune er å vere gode på klima og miljø. Denne prinsipperklæringa er det viktig å konkretisere og fylle med innhald, skal denne ha noko betydning i det heile. Denne planen gjer nettopp det. 

Den følgjer også opp dei tre hovudmåla under denne satsinga:
- Det er berekraft i ressurs- og arealforvaltninga
- Vi tek klimaansvar
- Vi tilpassar oss klimaendringane

Temaplanen kan du lese her

Har du innspel til temaplanen?

Send oss dine innspel via skjemaet nedanfor.