Folkets Fotavtrykk

Kinn kommune er med som pilotkommune for uttesting av løysingar for berekning av klimafotavtrykk av personleg forbruk. Selskapet som utviklar løysingane heiter Ducky. Så langt har dei utvikla eit kart og ein klimakalkulator som innbyggarar kan bruke for sjå utslepp som fylgje av eige forbruk.

I kartet kan du sjå uttsleppstal for forbruk, og samanlikne klimafotavtrykket mellom landsdelar, kommunar og nabolag.

Sjå kartet her

I kalkulatoren kan du rekne ut klimafotavtrykket til din husstand. (Trykk på blyant-teiknet for å legge inn dine data.) 

Berekn klimafotavtrykk her