Varsling om forureining eller forsøpling

Kinn kommune skal vere ein kommune med rein natur og gode rutinar for varsling, registrering og handtering av ureining og forsøpling.

Meld frå til kommunen om forureining

Akutt forureining

Nokre utslepp er akutte og må handterast straks uhellet har skjedd for å hindre skade på natur, miljø, liv og helse. Til dømes utslepp av olje i sjø. Andre saker kan vere alvorlege nok, men mindre akutte. Til dømes dumping av avfall i naturen.

Akutt ureining som væske på land eller i sjø må varslast til brannvesenet på telefon 110.

Marin forsøpling kan varslast til Holde Norge Rent