Kinn Kommune

Tilfluktsrom

Tilfluktsrom

Tilfluktsrom er permanente vernerom som vil kunne redusere omfanget av skadar på befolkninga som følgje av krigshandlingar. 

Dei fleste tilfluktsromma er private og er meint for dei som oppheld seg det aktuelle bygget, men det finst også offentlege tilfluktsrom der dei som er i nærleiken kan søkje tilflukt i ein akutt krigssituasjon. Tilfluktsromma skal vere klare til bruk 72 timar etter at myndigheitene har sendt ut varsel om klargjering.

I Kinn kommune er det tre offentlege tilfluktsrom i Florø og to i Måløy:

Meir informasjon om tilfluktsrom finn du på Sivilforsvaret si nettside.