Kinn Kommune

Kunngjering av planvedtak for detaljreguleringsplan Middagshaugen, gbnr. 293/1

Kunngjering av planvedtak for detaljreguleringsplan Middagshaugen, gbnr. 293/1

Kinn kommunestyre har i møte 23.09.2021 i saknr 118/21 godkjent detaljreguleringsplan for Middagshaugen, gbnr 293/1, PlanID 20200101.

Hovudformålet med planen er å tilrettelegge for uttak og lagring av reine massa samt gradvis bruk av området til ikkje støyfølsam næring.

Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12. Planen er også tilgjengeleg for gjennomsyn på Informasjon og service.

Eventuell klage skal stilast til Statsforvaltaren i Vestland og sendast til Kinn kommune, via skjema "klage på plan eller byggesak", på epost til post@kinn.kommune.no eller i post til Kinn kommune, postboks 294, 6701 Måløy innan 18.10.2021.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing etter Plan- og bygningslova §§ 15-2 og 15-3 må vere framsett seinast 3 - tre - år etter denne kunngjeringa.

Planvedtaket vert hermed kunngjort i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedteke plankart, føresegn og skildring av planen kan sjåast ved å klikke på vedlegga under.

Planen kan påklagast til Statsforvaltaren i 18.10.2021 innan 3 veker frå kunngjeringsdato i Fjordenes Tidende.

Plandokument

Planvedtak Middagshaugen
Tittel Publisert Type
4602-20200101 Privat detaljplan for Middagshaugen - gbnr 293_1 - masseuttak - føresegner_vedtak (DokID 1481669)

24.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4602-20200101 Privat detaljplan for Middagshaugen - gbnr 293_1 - masseuttak - føresegner_vedtak (DokID 1481669).pdf
Detaljplan Massetak Middagshaugen - overvassberekning_2019.12 (DokID 1331240)

24.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Detaljplan Massetak Middagshaugen - overvassberekning_2019.12 (DokID 1331240).pdf
Plansak for offentlig ettersyn - Detaljregulering for Privat detaljreguleringsplan for massetak Middagshaugen, gbnr 2931 (DokID 1458169)

24.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plansak for offentlig ettersyn - Detaljregulering for Privat detaljreguleringsplan for massetak Middagshaugen, gbnr 2931 (DokID 1458169).pdf
1439-2018007 Detaljplan Massetak Middagshaugen gbnr 93_1 - illustrasjonar av massuttak og deponi_14.11 (DokID 1466014)

24.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1439-2018007 Detaljplan Massetak Middagshaugen gbnr 93_1 - illustrasjonar av massuttak og deponi_14.11 (DokID 1466014).pdf
1439-2018007 Detaljplan Massetak Middagshaugen gbnr 93_1 - illustrasjon framtidig vasskilje_2019.11 (DokID 1331231)

24.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1439-2018007 Detaljplan Massetak Middagshaugen gbnr 93_1 - illustrasjon framtidig vasskilje_2019.11 (DokID 1331231).pdf
4602-20200101 - Privat detaljplan for Middagshaugen gbnr 293_1 - masseuttak - ROS-analyse_2021.05 (DokID 1463040)

24.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4602-20200101 - Privat detaljplan for Middagshaugen gbnr 293_1 - masseuttak - ROS-analyse_2021.05 (DokID 1463040).pdf
Sluttbehandling - Detaljregulering for Privat detaljreguleringsplan for massetak Middagshaugen, gbnr 2931 (DokID 1481526)

24.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sluttbehandling - Detaljregulering for Privat detaljreguleringsplan for massetak Middagshaugen, gbnr 2931 (DokID 1481526).pdf
Merknadsoversikt etter offentleg høyring_Middagshaugen_planid_20200101_datert_2021.08 (DokID 1481671)

24.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Merknadsoversikt etter offentleg høyring_Middagshaugen_planid_20200101_datert_2021.08 (DokID 1481671).pdf
4602-20200101 Privat detaljplan for Middagshaugen gbnr. 293_1 - masseuttak - plankart_2021.05 (DokID 1483422)

24.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4602-20200101 Privat detaljplan for Middagshaugen gbnr. 293_1 - masseuttak - plankart_2021.05 (DokID 1483422).pdf
Støyvurdering Masseuttak Middagshaugen gbnr. 2931 09.04 (DokID 1449448)

24.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Støyvurdering Masseuttak Middagshaugen gbnr. 2931 09.04 (DokID 1449448).pdf
Privat detaljplan for Middagshaugen gbnr 293_1 - masseuttak - planomtale_2021.05 (DokID 1483164)

24.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Privat detaljplan for Middagshaugen gbnr 293_1 - masseuttak - planomtale_2021.05 (DokID 1483164).pdf