Kinn Kommune

Aktuelt

23.05.2022 08.00

2. gongs offentleg ettersyn: Kommunedelplan Florelandet - Brandsøy

2. gongs offentleg ettersyn: Kommunedelplan Florelandet - Brandsøy

Plan-, miljø- og næringsutvalet har i saknr 016/21 godkjent at framlegg til Kommundelplan Florelandet – Brandsøy, Planid 20200001 vert utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 5-2, § 12-10 og § 12-11.

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for god arealbruk innanfor planområdet sett saman med samfunnsutviklinga generelt.

Som følgje av vedtak i Plan-, miljø- og næringsutvalet 10.03.2021 ligg planen ute med alternativt forslag for eit område på Mjølkeneset ved Havikbotn som i dag er regulert som bustadområde med naust, men som i hovudforslag har vore lagt fram som LNF. I det alternative forslaget fremja av utvalet er området satt av som BKB24 – Bustad, naust. Forslag til føresegner for dette området ligg som eige vedlegg. Det er oppretta alternativt plankart kalla plankart alternativ 2, og til dette ligg også illustrasjonskart utan omsynssoner i to ulike versjonar. Alle andre dokument i saka gjeld for begge forslaga.

Det vil i samband med vedtak av planen bli oppheva ei rekkje eldre reguleringsplanar. Det har vore eit mål å sikre alle leikeplassar og anna verdifullt grøntareal ved å ta dei opp i overordna plan. Det kan ved ei kvalitetssikring av dette arbeidet bli aktuelt å supplere med fleire slike areal før endeleg vedtak.

Kart

Alternativ 1

Alternativ 2

Planframlegget med relevante dokument kan sjåast ved å klikke på vedlegga under.

Plandokument

kommunedelplan Florelandet - Brandsøy 2017-2027
Tittel Publisert Type
20200001_Plankart_Alt2_Illustrasjon_u-kart-A0-L (L)(186277)

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200001_Plankart_Alt2_Illustrasjon_u-kart-A0-L (L)(186277).pdf
20200001_Plankart_Alt2_Illustrasjon-A0-L (L)(186278)

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200001_Plankart_Alt2_Illustrasjon-A0-L (L)(186278).pdf
20200001_Plankart_Illustrasjon_u-kart-A0-L (L)(186280)

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200001_Plankart_Illustrasjon_u-kart-A0-L (L)(186280).pdf
20200001_Plankart_Alt2_KOMPLETT-A0-L (L)(186279)

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200001_Plankart_Alt2_KOMPLETT-A0-L (L)(186279).pdf
20200001_Plankart_Illustrasjon-A0-L (L)(186281)

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200001_Plankart_Illustrasjon-A0-L (L)(186281).pdf
Føresegner kommunedelplan Florelandet - Brandsøy til offentleg ettersyn (L)(186285)

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Føresegner kommunedelplan Florelandet - Brandsøy til offentleg ettersyn (L)(186285).pdf
Gammal plan - KDP Florelandet Brandsøy - 29.06.07 (L)(186286)

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gammal plan - KDP Florelandet Brandsøy - 29.06.07 (L)(186286).pdf
Analyse aldersfordeling Florelandet-Brandsøy - 31.05.19 (L)(186283)

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Analyse aldersfordeling Florelandet-Brandsøy - 31.05.19 (L)(186283).pdf
Bustadkapasitet_Florelandet_og_Brandsøy (L)(186284)

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Bustadkapasitet_Florelandet_og_Brandsøy (L)(186284).pdf
20200001_Plankart_KOMPLETT-A0-L (L)(186282)

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200001_Plankart_KOMPLETT-A0-L (L)(186282).pdf
Handlingplan for kulturminne2016-2020_(250216) (L)(186287)

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Handlingplan for kulturminne2016-2020_(250216) (L)(186287).pdf
Innkomne merknader til planprosessen - KDP Florelandet Brandsøy - 25.11.19 (L)(186290)

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Innkomne merknader til planprosessen - KDP Florelandet Brandsøy - 25.11.19 (L)(186290).pdf
KDP sykkel 03.10.17 (L)(186291)

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KDP sykkel 03.10.17 (L)(186291).pdf
kommuneplanen-sin-samfunnsdel-vedteke-i-fellesnmenda-4-sept (L)(186292)

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned kommuneplanen-sin-samfunnsdel-vedteke-i-fellesnmenda-4-sept (L)(186292).pdf
Konsekvensutgreiing_KDP Florelandet - Brandsøy 2020-2030 (L)(186293)

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Konsekvensutgreiing_KDP Florelandet - Brandsøy 2020-2030 (L)(186293).pdf
Merknadsoversikt med administrasjonen si vurdering (L)(186296)

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Merknadsoversikt med administrasjonen si vurdering (L)(186296).pdf
Planprogram KDP Florelandet Brandsøy datert 06.11.18 (L)(186298)

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planprogram KDP Florelandet Brandsøy datert 06.11.18 (L)(186298).pdf
Planomtale Kommunedelplan Florelandet - Brandsøy 2020 - 2030 (L)(186297)

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planomtale Kommunedelplan Florelandet - Brandsøy 2020 - 2030 (L)(186297).pdf
Konsekvensutredning for marine naturverdier ved Måsholmen (L)(186294)

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Konsekvensutredning for marine naturverdier ved Måsholmen (L)(186294).pdf
Landskapsvurdering og visualisering ny containerhamn (L)(186295)

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Landskapsvurdering og visualisering ny containerhamn (L)(186295).pdf
ROS-analyse Kommunedelplan Florelandet - Brandsøy (175046) (L)(186301)

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ROS-analyse Kommunedelplan Florelandet - Brandsøy (175046) (L)(186301).pdf
Presentasjon Kommunedelplan Florelandet - Brandsøy PMNUV 100321 (L)(186299)

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Presentasjon Kommunedelplan Florelandet - Brandsøy PMNUV 100321 (L)(186299).pdf
Rettleiar for byform og arkitektur, datert 12.09.18 (L)(186300)

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rettleiar for byform og arkitektur, datert 12.09.18 (L)(186300).pdf
Tilleggsføresegn alternativ2, pk. 3.8 (186189) (L)(186302)

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilleggsføresegn alternativ2, pk. 3.8 (186189) (L)(186302).pdf
Trafikkvurderinger Florelandet - Brandsøy (L)(186303)

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Trafikkvurderinger Florelandet - Brandsøy (L)(186303).pdf
Utgreiing Florø gravplass 2019 (L)(186304)

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Utgreiing Florø gravplass 2019 (L)(186304).pdf
Utgreiing kring utviding av flyplassen 2019 (L)(186305)

12.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Utgreiing kring utviding av flyplassen 2019 (L)(186305).pdf
20200001- Omsynssoner KDP Florelandet - Brandsøy 2020 - 2030 - låg oppløysing_komprimert

15.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200001- Omsynssoner KDP Florelandet - Brandsøy 2020 - 2030 - låg oppløysing_komprimert.pdf