Kinn Kommune

Aktuelt

23.05.2022 08.00

Høyring og kunngjeringar

Mowi ASA søkjer om løyve til utvida settefiskproduksjon av laks, aure og regnbogeaure frå 7,5 mill stk til 8,8 mill stk settefisk og postsmolt, og 5000 tonn levert mengde fisk årleg i anlegget på lokalitet Haukå (lok. nr. 13486).

Kinn kommunestyre har i møte 07.04.2022 i saknr 053/22 godkjent Privat detaljregulering for Haukå II, del av gbnr 15/1 - Akvakultur, planID 20210105.

I samsvar med forskrift om konsekvensutgreiingar vedtok Kinn kommunestyre den 16. juni 2020, i sak 103/20, planprogram for ny kommuneplanen sin arealdel.

Vi er i ferd med å utarbeide klima- og naturmangfaldplan som skal gjelde frå 2022 til 2030. Politikarane har signalisert ambisiøse klimamål om at kommunen skal vere ein nullutsleppskommune innan 2030 og vi ynskjer å vite kva du synst er viktig å gjere for å nå dette målet.

Plan-, miljø- og næringsutvalet har i saknr 016/21 godkjent at framlegg til Kommundelplan Florelandet – Brandsøy, Planid 20200001 vert utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 5-2, § 12-10 og § 12-11.

Plandokument finn du i denne artikkelen. Uttale til planen sender du til post@kinn.kommune.no.