Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

 
24.09.2021 14.01

Høyring og kunngjeringar

Kinn kommunestyre har i møte 23.09.2021 i saknr 118/21 godkjent detaljreguleringsplan for Middagshaugen, gbnr 293/1, PlanID 20200101.

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – Privat detaljreguleringsplan for Kongshaugen i Måløy, gbnr. 315/141 m.fl., Kinn kommune. Aktuelt planområde ligg i øvre del av Måløy, sjå figur 1. Tiltakshavar for planarbeidet er UNU Eiendomsutvikling AS.

Plan-, miljø og næringsutvalet har i saknr 065/21 godkjent at framlegg til Detaljregulering for Nesjane, gbnr 52/1 m.fl, næring., planid 20200112, vert utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 5-2, § 12-10 og § 12-11.

Planprosessen som skal avgjere kvar ny gymsal til Florø barneskule skal ligge og kva som skal skje med området ved gamle Florø sjukehus og Prestegarden er no i gong! Vi vil vite kva nettopp du meiner som skal skje i dette området! Logg inn på innspelsportalen nedst på sida.

I samsvar med § 12-1, 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova vert det varsla om oppstart av planarbeid for Markegata 51 i Florø i Kinn kommune. Planarbeidet femnar om eigedom gbnr. 202/454 m.fl.

Nordfjorden Torsk AS søker om løyve til etablering av nytt anlegg for torsk med ein storleik på 3599 tonn biomasse ved Hestøya i Kinn kommune.

Vi er i ferd med å utarbeide klima- og naturmangfaldplan som skal gjelde frå 2022 til 2030. Politikarane har signalisert ambisiøse klimamål om at kommunen skal vere ein nullutsleppskommune innan 2030 og vi ynskjer å vite kva du synst er viktig å gjere for å nå dette målet.

I samsvar med forskrift om konsekvensutgreiingar vedtok Kinn kommunestyre den 16. juni 2020, i sak 103/20, planprogram for ny kommuneplanen sin arealdel.

Plandokument finn du i denne artikkelen. Uttale til planen sender du til post@kinn.kommune.no.