Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

16.07.2021 08.29

Høyring og kunngjeringar

I samsvar med §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova vert det varsla om igangsetting av arbeid med utarbeiding av detaljreguleringsplan for Evja i Florø. Norconsult AS gjennomfører planarbeidet for O. Drage AS.

Kinn kommune har den 07.07.2021 i sak nr. 21/589 godkjent endring av reguleringsplan for Vevlingen – Nesheim, gbnr. 33/75 m.fl., hytter, planid 19940107. 

I arbeidet med planen har det vore drøfta ulike tilkomstar til området med kommunen, og endeleg løysing er enno ikkje avklart. Planframlegget vil vere basert på nye trafikkanalysar. I arbeidet med planen har tiltakshavar saman med kommunen vurdert behov for varsling av utviding av planområdet knytt til Gartnerihagen.

Frist er utvida til 20. august 2021.

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-1, 12-3 og 12-8 blir det med dette varsla om igangsetting av privat detaljregulering for del av eigedomen gnr./bnr. 15/1 m. fl. i Kinn kommune.

Kommunestyret har vedteke at du som innbyggar skal få seie di meining om vegen vidare med Skram skole. Skal skulebygget og all bygningsmasse rivast? Eller skal skulebygget frå 1920 rehabiliterast, og all annan bygningsmasse bli erstatta med nybygg?

Plan-, miljø-, og næringutvalet har i sak 059/21 godkjent at framlegg til "Områderegulering for Måløy Sentrum planid 20200118", vert utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 5-2, § 12-10 og § 12-11. Frist for innspel er 3. september 2021.

Plan-, miljø og næringsutvalet har i sak nr. 056/21 godkjent at framlegg til Detaljregulering for Kringleskjeret, gbnr 202/620 m.fl, brannstasjon, planID 20200116,, vert utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 5-2, § 12-10 og § 12-11. 

Plan og miljø og næringsutvalet har i saknr 052/21 godkjent at framlegg til Detaljregulering for Mortingbåen og Florevika – utdjuping av leia, planID 20200117, vert utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 5-2, § 12-10 og § 12-11. 

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 og 12-15 vert det varsla om oppstart av reguleringsarbeid og parallell byggesaksbehandling for Skram skole. Frist for innspel er 22. august 2021.

Plan, -miljø- og næringsutvalet har i sak nr. 053/21 i møte 21.06.2021 godkjent at framlegg til Privat detaljplan Middagshaugen, gbnr 293/1 masseuttak, planid 20200101, vert utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 5-2, § 12-10 og § 12-11.