Kinn Kommune

Høyring og kunngjeringar

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-1, 12-3 og 12-8 blir det med dette varsla om igangsetjing av privat detaljregulering for eigedomen gnr./bnr. 352/7 m. fl. i Kinn kommune. Nordvestvinduet Eiendom AS er forslagsstillar og OSE AS er plankonsulent for planarbeidet.

Kinn kommunestyre har i møte 28.10.2021, i saknr 132/21, godkjent Detaljregulering for Mortingbåen og Florevika, utdjuping av leia, Planid 20200117. Planen erstattar tidlegare planar for området.

I samsvar med forskrift om konsekvensutgreiingar vedtok Kinn kommunestyre den 16. juni 2020, i sak 103/20, planprogram for ny kommuneplanen sin arealdel.

Vi er i ferd med å utarbeide klima- og naturmangfaldplan som skal gjelde frå 2022 til 2030. Politikarane har signalisert ambisiøse klimamål om at kommunen skal vere ein nullutsleppskommune innan 2030 og vi ynskjer å vite kva du synst er viktig å gjere for å nå dette målet.

Plan-, miljø og næringsutvalet har i saknr 076/21 godkjent at framlegg til Privat detaljregulering for Haukå II, del av gbnr. 15/1, akvakultur, planid 20210105 vert utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 5-2, § 12-10 og § 12-11.

Plan-, miljø- og næringsutvalet har i saknr 016/21 godkjent at framlegg til Kommundelplan Florelandet – Brandsøy, Planid 20200001 vert utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 5-2, § 12-10 og § 12-11.

Plandokument finn du i denne artikkelen. Uttale til planen sender du til post@kinn.kommune.no.