Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

10.05.2021 13.28

Høyring og kunngjeringar

Nordfjorden Torsk AS søker om løyve til etablering av nytt anlegg for torsk med ein storleik på 3599 tonn biomasse ved Hestøya i Kinn kommune.

Svanøy Havbruk AS søkjar om løyve til permanent utviding av  produksjonen av laks, aure og regnbogeaure frå 2340 tonn til 3900 tonn MTB på oppdrettslokalitet 27055 Oddane, ved Svanøy i Kinn.

Svanøy Havbruk AS søkjar om løyve til permanent utviding av produksjonen av laks, aure og regnbogeaure frå 2340 tonn til 3120 tonn MTB på oppdrettslokalitet 11800 Austneståa ved Svanøy i Kinn kommune. Søknaden om utviding av biomasse inneber ingen endring i arealbruk.

Vi har tidlegare i år bedt om innspel til innhaldet i planen. Trafikktryggleiksplanen vert no lagt ut på høyring, med frist for innspel den 16. mai.

Opus as har på vegner av Kinn kommune utarbeidd søknad om endring av eldre reguleringsplan for Vevlingen – Nesheim, gbnr. 33/75 m.fl, Hytter, i samsvar med pbl §12-14, 2. avsnitt (forenkla prosess). Forslagsstillar er Lars Rune Folkedal.

Oppvekst- og kulturutvalet har i sak 024/21 vedteke at natur- og bruksnamn skal leggast ut på høyring for å få avklart rett skrivemåte på namna til offentleg bruk. Det er Kartverket som tar opp namnesaka etter §6 i lov om stadnamn.

Ny frist for innspel er 1. juni 2021.

Plan-, miljø og næringsutvalet har i møte den 13.04.21, i saknr 030/21 godkjent at framlegg til privat detaljregulering for Deknepollen – Solvang, gbnr. 304/17 og 84, næring/bustad, planid 20200121 vert lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 5-2, § 12-10 og § 12-11.

Plan-, miljø og næringsutvalet har i møte den 13.04.21, i saknr 029/21 godkjent at framlegg til privat detaljregulering for Markegata 30, gbnr 202/13 m.fl, bustad/næring, PlanId 20200104, vert lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 5-2, § 12-10 og § 12-11.

Har du forslag til kven som skal få Kinn kommune sin kulturpris, mangfaldspris eller kultur- og idrettsstipend for 2021? No kan du sende oss dine nominasjonar.

Vi er i ferd med å utarbeide klima- og naturmangfaldplan som skal gjelde frå 2022 til 2030. Politikarane har signalisert ambisiøse klimamål om at kommunen skal vere ein nullutsleppskommune innan 2030 og vi ynskjer å vite kva du synst er viktig å gjere for å nå dette målet.