Kinn Kommune

Aktuelt

02.12.2022 15.29

Offentleg ettersyn: Privat detaljregulering for "Sentrumstomta" i Måløy

Offentleg ettersyn: Privat detaljregulering for "Sentrumstomta" i Måløy

Bildet viser eit kartutsnitt frå sentrum av Måløy, der "sentrumstomta" er markert med lilla. - Klikk for stort bilete

Plan-, miljø- og næringsutvalet har 04.10.2022 i saknr. 072/22 godkjent at framlegg til Privat detaljregulering for "Sentrumstomta" i Måløy, gbnr. 315/299 mfl., sentrumsformål. PlanID 20220101, vert utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 5-2, § 12-10 og § 12-11.

Formål med planarbeidet

Hovudformålet med planen er å først å legge til rette for vidare utfylling innanfor aktuelt område med massar frå Stad skipstunnel. Vidare er hovudformål med reguleringsplanen å legge til rette for sentrumsutvikling, samt tilrettelegging for ålmenta langs sjø.

Informasjonsmøte

Det vil bli arrangert ope folkemøte om planforslaget måndag 14.11.2022, kl. 18.00 i formannskapssalen rådhuset i Måløy. Inngang frå Sjøgata.

Alle er hjarteleg velkomne til folkemøtet.

Forhold til gjeldande arealplanar og planar i prosess

Kommuneplanen sin arealdel frå 2002 er unntatt frå rettsverknad i aktuelt område. Kommuneplanen er under rullering, der 1. gongs handsaming kan ventast tidlegast våren 2023.

Innanfor planområdet er det regulert til fylling i sjø i eldre områdeplan for Måløy sentrum frå 2010, med sentrumsformål på land og hamneområde i sjø, der ny plan vil famne om heile planområdet. Ny plan kjem også i berøring med eldre reguleringsplanar frå 1994 og 1999. I tillegg er det i prosess utarbeiding av ny områdeplan for Måløy sentrum, som var på høyring i 2021.

Ny plan legg opp til høgare og meir kompakt utbygging, samt større utfylling i sjø, enn gjeldande og pågåande planprosessar opnar for.

Konsekvensutgreiing

Planarbeidet utløyser krav om konsekvensutgreiing og planprogram. Planprogram var godkjent den 31.05.2022, sak PMNUV-49/22.

Høyringsperiode og frist for innsending av merknader:

Planframlegget er tilgjengeleg for gjennomsyn i tidsrommet 28.10.22 – 09.12.22.

Eventuelle merknader/innspel kan sendast til kommunen på elektronisk høyringsskjema.  
De kan og sende merknader/innspel i post til Kinn kommune, postboks 294, 6701 Måløy, eller via epost til post@kinn.kommune.no, innan 09.12.2022.

Sakshandsamar: Janicke Svendal, tlf. 57 75 60 00.

Planframlegget med relevante dokument kan sjåast ved å klikke på vedlegga under.

Offentleg ettersyn: Privat detaljregulering for "Sentrumstomta" i Måløy
Tittel Publisert Type
Måløy-utfylling-Miljørisikoanalyse-STIM-juli2022 - vedl

25.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Måløy-utfylling-Miljørisikoanalyse-STIM-juli2022 - vedl.pdf
Kartleggingsrapport Måløy

25.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kartleggingsrapport Måløy.pdf
Godkjent Planprogram - Detaljregulering for Sentrumstomta i Måløy, gbnr 315-299 mfl, sentrumsformål.

25.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Godkjent Planprogram - Detaljregulering for Sentrumstomta i Måløy, gbnr 315-299 mfl, sentrumsformål..pdf
2022015 ROS ANALYSE Sentrumstomta Måløy_20220907

25.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2022015 ROS ANALYSE Sentrumstomta Måløy_20220907.pdf
2022015_Trafikkvurdering_Sentrumstomta Måløy_20220907

25.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2022015_Trafikkvurdering_Sentrumstomta Måløy_20220907.pdf
2022015 FØRESEGNER Sentrumstomta i Måløy 20220907

25.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2022015 FØRESEGNER Sentrumstomta i Måløy 20220907.pdf
2022015 PLANKART Sentrumstomta i Måløy_20220907 korrigert før høring

25.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2022015 PLANKART Sentrumstomta i Måløy_20220907 korrigert før høring.pdf
10245829-RIG-RAP-001_rev00_ Geoteknisk rapport

25.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10245829-RIG-RAP-001_rev00_ Geoteknisk rapport.pdf
2022015 KONSEKVENSUTGREIING Sentrumstomta Måløy 20220907

25.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2022015 KONSEKVENSUTGREIING Sentrumstomta Måløy 20220907.pdf
10245829-RIG-NOT-001_ Geoteknisk vurdering

25.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10245829-RIG-NOT-001_ Geoteknisk vurdering.pdf
2022015_Mulighetsstudie_for_sentrumstomta i Måløy 20220907

25.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2022015_Mulighetsstudie_for_sentrumstomta i Måløy 20220907.pdf
Plansak for offentlig ettersyn - Privat detaljregulering for _Sentrumstomta_ i Måløy, gbnr. 315_299 mfl., sentrumsformål. Planid 20220101

25.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plansak for offentlig ettersyn - Privat detaljregulering for _Sentrumstomta_ i Måløy, gbnr. 315_299 mfl., sentrumsformål. Planid 20220101.pdf
2022015 PLANOMTALE Sentrumstomta Måløy 20220907

25.10.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2022015 PLANOMTALE Sentrumstomta Måløy 20220907.pdf