Kinn Kommune

Aktuelt

02.12.2022 15.29

Høyring og kunngjeringar

Bildet syner kva området planen skal gjelde for

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – Privat detaljreguleringsplan for Øvre Okshola gbnr 308/157 m.fl., Kinn kommune. Tiltakshavar for planarbeidet er Sølvberg bygg AS.

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljreguleringsplan. Aktuelt planområde omfattar nordlege delar av Gunhildvågen, gbnr. 27/27 mfl. i Kinn kommune. Tiltakshavar for planarbeidet er Trolleskjæret AS m.fl.

I samsvar med plan- og bygningslova varslar Nordplan om oppstart av arbeidet med detaljregulering på eigedom med gbnr. 304/6, Måløy sildoljefabrikk.

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljreguleringsplan. Det vert òg varsla offentleg ettersyn av forslag til planprogram jfr. Plan- og bygningslova §§ 4-1 og 12-9. Aktuelt planområde omfattar Måsholmen-Håskjera, gbnr 28/3, i Kinn kommune. Tiltakshavar for planarbeidet er Florø Hamn KF v/Linda Mortensen Midtbø, i samarbeid med Trolleskjæret AS v/Thor-Arne Ullaland.

Formannskapet si innstilling til vedtak i sak om økonomiplan og handlingsprogram 2023-2026 er no tilgjengeleg. Du kan gi dine innspel fram til kl. 09.00 15. desember. Saka skal til endeleg handsaming i kommunestyret 15. desember.

Bildet viser eit kartutsnitt frå sentrum av Måløy, der "sentrumstomta" er markert med lilla.

Plan-, miljø- og næringsutvalet har 04.10.2022 i saknr. 072/22 godkjent at framlegg til Privat detaljregulering for "Sentrumstomta" i Måløy, gbnr. 315/299 mfl., sentrumsformål. PlanID 20220101, vert utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 5-2, § 12-10 og § 12-11.

Vi er i ferd med å utarbeide klima- og naturmangfaldplan som skal gjelde frå 2022 til 2030. Politikarane har signalisert ambisiøse klimamål om at kommunen skal vere ein nullutsleppskommune innan 2030 og vi ynskjer å vite kva du synst er viktig å gjere for å nå dette målet.

Oppvekst- og kulturutvalet har i møte 22.11.2022 vedtatt å legge kommunedirektøren sitt framlegg til Temaplan for oppvekst 2022-2034 ut på offentleg høyring