Kinn Kommune

Høyring og kunngjeringar

I samsvar med §§ 12-1, 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova vert det varsla om oppstart av planarbeid for del av Kvartal 36. Planarbeidet femnar om eigedomane gnr. 202, bnr. 153, 136, 172, 220, 496 og 550, del av gnr. 202, bnr. 4, 81, 275, 366, 438, 552, fortauet langs Markegata og delar av Strandgata.

Bilde av ny fløy og uteområde på Kulatoppen omsorgssenter

Temaplan for helse-og velferdstenestene i Kinn kommune 2022-2034 legg dei strategiske føringane og prinsippa for tenesteutvikling i planperioden. Helse-, sosial og omsorgsutvalet vedtok onsdag 06. september å legge planen ut på høyring. No kan du sende oss dine innspel!

Ny kommunedelplan for Florelandet – Brandsøy vart godkjent i Kinn kommunestyre 16.06.2022. I samband med dette skal vi oppheve fleire gamle og utdaterte reguleringsplanar, den eldste frå 1957. Alle berørte grunneigarar vart varsla om dette via SMS varsling 10.12.2019.

Plan-, miljø og næringsutvalet i Kinn kommune har i sak 039/22 godkjent at framlegg til privat detaljregulering for Allmenningen, gbnr. 352/7 m.fl., næring, planID 20210113, vert utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 5-2, § 12-10 og § 12-11.

Vi er i ferd med å utarbeide klima- og naturmangfaldplan som skal gjelde frå 2022 til 2030. Politikarane har signalisert ambisiøse klimamål om at kommunen skal vere ein nullutsleppskommune innan 2030 og vi ynskjer å vite kva du synst er viktig å gjere for å nå dette målet.

innspel til namn på plassar i Kinn kommune

Oppvekst- og kulturutvalet har vedteke å sette i gang prosess knytt til namnsetting av fleirbrukshallen i Eikefjord, stranda ved servicebygget i Eikefjord og plassen framfor Florø kulturhus.

Utkastet til regional plan for klima, med tilhøyrande handlingsprogram, er no ute på høyring. Har du meiningar om planen eller handlingsprogrammet? Kom med innspel eller bli med på høyringsmøte innan høyringsfristen 23. oktober.