Kinn Kommune

Aktuelt

23.06.2022 08.43

Høyring og kunngjeringar

Plan-, miljø og næringsutvalet i Kinn kommune har i sak 039/22 godkjent at framlegg til privat detaljregulering for Allmenningen, gbnr. 352/7 m.fl., næring, planID 20210113, vert utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 5-2, § 12-10 og § 12-11.

Vi er i ferd med å utarbeide klima- og naturmangfaldplan som skal gjelde frå 2022 til 2030. Politikarane har signalisert ambisiøse klimamål om at kommunen skal vere ein nullutsleppskommune innan 2030 og vi ynskjer å vite kva du synst er viktig å gjere for å nå dette målet.

Søknad om endring etter forenkla prosess av reguleringsplan for Marøysundet, gbnr. 117/4, Hytter. PlanID 1401 20050108, vert utlagt til høyring i samsvar med plan- og bygningslova § 12-14, 3. ledd.