Klimaprosjekt

Klimakrisa og naturkrisa må sjåast i samanheng, og det viktigaste og billigaste ein kan gjere er å stoppe utbygging av natur. Dette vil vere positivt for naturmangfald, hindre tap av karbonlagringsevne i myr, kystlynghei og skog, og øydelegging av viktige areal for fordrøying av flaumvatn. 

Rapporten som er utarbeidd av NTNU viser kva områder i kommunen som er spesielt viktige å ta vare på med tanke på karbon lagra i terreng og skog.

Rapporten kan du lese her