Kinn Kommune

Mindre endring av Privat detaljreguleringsplan for Evja, gbnr 202/465 mfl, forretning/industri/kontor

Mindre endring av Privat detaljreguleringsplan for Evja, gbnr 202/465 mfl, forretning/industri/kontor

Bildet er eit kartutsnitt av Evja i Florø. her er det ringa rundt det akutelle området for privat detaljreguleringsplan.  - Klikk for stort bilete

Nordplan AS har på vegne av Kinn kommune utarbeidd søknad om endring av Privat detaljreguleringsplan Evja, gbnr 202/465 mfl, forretning/industri/kontor, planID 20180108.

Bakgrunn for planendringa

Bakgrunnen for planendringa er at bygget i BKB1 (Coop) vart teke i bruk utan at kryss mot Rv5 vart utbetra i samsvar med gjeldande reguleringsplan. Trafikksituasjonen i området er utfordrande og uoversiktleg for mjuke trafikkantar.

Endra planframlegg har utforma kryssa vest og aust i planområdet etter gjeldande handbok N100. Gang- og sykkelveg i aust er flytta vestover for å bedre trafikktryggleik for motorisert trafikk og mjuke trafikanter. Det er krav om opphøgde gangfelt med intensivbelysing. Varelevering til Coop skal foregå via kryss i aust, og desse er noko utvida slik at dei er dimensjonert for vogntog. Krysset i vest er dimensjonert til liten lastebil.

Planområdet er justert/utvida i aust for å få med utviding av krysset og siktsoner. Plankart og føresegner til Privat detaljreguleringsplan Evja, gbnr 202/465 mfl, forretning/industri/kontor har blitt revidert som følge av endringane i dette planforslaget.

Det er og utarbeidd skiltplan som viser planlagt skilting etter utbetring av kryssa. I tillegg til skilting som vist i skiltplanane vil kommunen vurdere å skilte parkering forbudt/forbod mot stans lags Leivåggata. Dette vil bli tatt stilling til før handsaming av planendringa, og kommunen ber og om innspel til dette i høyringa.

Har du merknader eller innspel?

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-14 vert endring av Privat detaljreguleringsplan Evja, gbnr 202/465 mfl, forretning/industri/kontor, planID 20180108 sendt på høyring i perioden 09.01.2023. – 10.02.2023. Plandokumenta finn de under.

Dersom du har spørsmål knytt til endringa, ta kontakt med Nordplan AS. 
Telefonnummer:_ 57 88 55 00
E-post: post@nordplan.no

Vi ber om at merknader/innspel til forslag til endringar vert sendt til: Nordplan AS, Pb 224 6771 Nordfjordeid.
E-post: post@nordplan.no .

Mindre endring av «Privat detaljreguleringsplan Evja, gbnr 202/465 mfl, forretning/industri/kontor
Tittel Publisert Type
01_Føresegner_19141_Planendring_Detaljregulering_Evja

06.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01_Føresegner_19141_Planendring_Detaljregulering_Evja.pdf
02_Plankart_19141_Planendring_Detaljregulering_Evja

06.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02_Plankart_19141_Planendring_Detaljregulering_Evja.pdf
03_ROS-analyse_19141_Planendring_Detaljregulering_Evja

06.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03_ROS-analyse_19141_Planendring_Detaljregulering_Evja.pdf
04_Skiltplan_09.11.2022

06.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 04_Skiltplan_09.11.2022.pdf
05_Lengde- og tverrprofiler_09.11.2022

06.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 05_Lengde- og tverrprofiler_09.11.2022.pdf
06_Rapport_vurdering av nye kryss_13.12.2022

06.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06_Rapport_vurdering av nye kryss_13.12.2022.pdf
07_Rapport_vurdering av trafikksikkerhet for myke trafikanter_13.12.2022

06.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07_Rapport_vurdering av trafikksikkerhet for myke trafikanter_13.12.2022.pdf
08_ Notat målsatte avstander, 13.12.2022

06.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08_ Notat målsatte avstander, 13.12.2022.pdf
Planendring Privat detaljreguleringsplan Evja, gbnr 202_465 mfl, forretning_industri_kontor - planID 20180101

06.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planendring Privat detaljreguleringsplan Evja, gbnr 202_465 mfl, forretning_industri_kontor - planID 20180101.pdf