Kinn Kommune

Høyring og kunngjeringar

Bildet er eit kartutsnitt av Evja i Florø. her er det ringa rundt det akutelle området for privat detaljreguleringsplan.

Nordplan AS har på vegne av Kinn kommune utarbeidd søknad om endring av Privat detaljreguleringsplan Evja, gbnr 202/465 mfl, forretning/industri/kontor, planID 20180108.

Kartutsnitt som viser Florø. Evja og aktuelt område for detaljregulering (gbnr. 202/482) er markert i kartet med markør

Plan-, miljø og næringsutvalet har i saknummer 089/22 godkjent at framlegg til Privat detaljregulering for Evja, gbnr. 202/482, næring - PlanID 20210106, vert utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 5-2, § 12-10 og § 12-11.