Kinn Kommune

Koronavirus

Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge si nettside

Sjå lokal informasjon frå Kinn kommune

06.03.2020 12.44

Kunngjering av vedtatt endring av plan

Kunngjering av vedtatt endring av plan

Kinn kommune i vedtak datert 13.01.2020 godkjent endring av Detaljreguleringsplan Sentrum, kvartal Trovikeigedommen-Strandgata 15, planid 20080107, med planomtale og ROS-analyse, plankart og føresegner sist datert 10.01.20.

Detaljreguleringsplan Sentrum, kvartal Trovikeigedommen-Strandgata 15 blir med dette vedtaket endra frå næring til bustad frå 2.-4.etasje med opptil 18 bueiningar. Dei ytre fysiske rammene i planen blir i all hovudsak beholdt.

Planvedtaket vert hermed kunngjort i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12.

Eventuell klage skal stilast til Fylkesmannen og sendast til Kinn kommune, via skjema "klage på plan eller byggesak", på epost til post@kinn.kommune.no, eller i post til postboks 294, 6701 Måløy, innan 13.03.2020.

Plandokument