Kinn Kommune

Koronavirus

Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge si nettside

Sjå lokal informasjon frå Kinn kommune

06.03.2020 12.44

Høyring og kunngjeringar

E. Karstensen AS og Marø Havbruk AS søkjar om endring av anlegg på oppdrettslokalitet 24615 Grunnsøya. Planen er å byte ut stålanlegget med nytt utstyr i form av ringar med 160 meters omkrets og forflåte. Eventuelle merknader til søknaden, skal vere skriftleg og skal sendast til Kinn kommune til post@kinn.kommune.no, eller postboks 294, 6701 Måløy innan 11.03.2020.

Søknad med vedlegg finn du her

Det har den 27.01.2020 kome inn endringssøknad der det søkast om å flytte heile anlegget 50 meter lenger aust. Dette kjem etter kvart i saka som er lenka til ovanfor.
 

Mowi Norway AS søkjar om utviding av lokalitet Flåtegrunnen med tre bur. Burene skal brukast primært ved sortering, avlusing og splitting av fisk.

Eventuelle merknader til søknaden, skal vere skrifteleg og skal sendast til Kinn kommune til post@kinn.kommune.no eller postboks 294, 6701 Måløy innan 19.02.2020.

Søknad med vedlegg finn du her

 

 

 

 

 

 

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering.