Kinn Kommune

Koronavirus

Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge si nettside

Sjå lokal informasjon frå Kinn kommune

06.03.2020 12.44

Høyring og kunngjeringar

Svanøy Havbruk AS søkar om endring av lokalitet Oddane i Kinn kommune, for produksjon av matfisk av laks, aure og regnbogeaure.

Eventuelle merknader til søknaden, skal vere skriftleg og skal sendast til Kinn kommune til post@kinn.kommune.no eller, postboks 6701 Måløy innan 22.04.2020

Plan-og samfunnsutvalet har i sak 006/20 i møte 11.02.20 vedtatt planoppstart av kommuneplanens arealdel og utlegging av planprogram til offentleg ettersyn med heimel i plan-og bygninglova §§ 4-1, 11-12 og 11-13. 

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart med utvida planområde for Steinvik Fiskefarm, gbnr. 88/6 mfl.- Akvakultur/visningssenter/museum. Viser til tidlegare annonsert planarbeid hausten 2018. Tiltakshavar for planarbeidet er Bru Eigedom AS.

Plan og samfunnsutvalet har i sak nr. 010/20 godkjent at framlegg til Privat detaljreguleringsplan for Øyra, Nordalsfjord gbnr 76/3, fritidsbustad/utleige, planid 20200102, vert utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 5-2, § 12-10 og § 12-11.

Kinn kommune i vedtak datert 13.01.2020 godkjent endring av Detaljreguleringsplan Sentrum, kvartal Trovikeigedommen-Strandgata 15, planid 20080107, med planomtale og ROS-analyse, plankart og føresegner sist datert 10.01.20.

Plan og samfunnsutvalet har i sak. nr. 005/20 godkjent at framlegg til Detaljreguleringsplan for massetak Middagshaugen, gbnr 293/1, planID 20200101, med planomtale med ROS-analyse, føresegner og plankart datert 04.12.19 og andre tilhøyrande plandokument vert lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med PBL §5-2, §12-10 og § 12-11.

Plan og samfunnsutvalet har i saknr 009/20 godkjent at framlegg til til Detaljreguleringsplan for Gate 2 - Gate 4, Gottebergselva, gangveg, planid 20200103, med planomtale med ROS-analyse, føresegner og plankart datert 27.01.2020 vert utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 5-2, § 12-10 og § 12-11.

Kinn kommune har i vedtak datert 06.02.2020 godkjent endring av reguleringsplan for Færøykavlen, gbnr 27/11, hytteområde, Planid 1401-19900101, med planomtale/ROS-analyse og plankart datert 31.10.19 og føresegner sist datert 06.02.2020.

Høyringsfrist for Kommunedelplan for Florelandet Brandsøy er utvida til 20.03.2020. Plandokument finn du i artikkelen.

Uttale til planen sender til til post@kinn.kommune.no, innan 20.03.2020.

Kinn utlyser anbod på skilt og anbod på rammeavtale for profilering av køyretøy.