Kinn Kommune

Høyring og kunngjeringar

Kinn kommunestyre har i møte 15.09.20 i saknr 120/20 godkjent Detaljreguleringsplan for Fv 5704, Djupedalen - Solheimstranda, veg/fortau, planid 20200107 . Planen erstattar tidlegare planar for området.

Kinn kommunestyre har i møte 15.09.20 i saknr 121/20 godkjent Detaljreguleringsplan for Domstein, gbnr 319/1 m.fl, næring. Planen erstattar tidlegare planar for området.

Formannskapet i Kinn vedtok i møte den 3. september å sende framlegg til kommuneplanen sin samfunnsdel og planstrategi for Kinn ut på høyring og legge dei ut til offentleg ettersyn.

Det vert med dette varsla om igangsetting av arbeid med utarbeiding av detaljreguleringsplan Nesjane gbnr. 52/1 mfl., næring, jf. §§ 12-1, 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova. Planarbeidet femnar om heile eller delar av eigedomane gnr. 52/1, 52/2, 52/7, 52/21, 52/25, 52/26, 52/27, 52/28, 52/32, 52/33, 52/34, 52/43, 52/47, 52/51, 52/52, 52/59, 52/60, 52/61, 52/67, 52/75 og 52/76 i Kinn kommune.

Det vert med dette varsla om igangsetting av arbeid med utarbeiding av detaljreguleringsplan Kringleskjæret gbnr. 202/620 mfl., brannstasjon, jf. §§ 12-1, 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova. Planarbeidet femnar om eigedomane gnr. 202, bnr. 620, samt del av 202/159, 202/178, 202/556, 202/259, 202/276, 202/177, 202/249, 202/180 og 202/181 i Kinn kommune.

I samsvar med forskrift om konsekvensutgreiingar vedtok Kinn kommunestyre den 16. juni 2020, i sak 103/20, planprogram for ny kommuneplanen sin arealdel.

Plandokument finn du i denne artikkelen. Uttale til planen sender du til post@kinn.kommune.no.

I samband med at det frå 01.01.2020 vart gjeldande ny hamne- og farvasslov, vil det vere behov for reviderte lokale forskrifter vedrørande innkrevjing av farvassavgift.

Plan-og samfunnsutvalet har i sak 006/20 i møte 11.02.20 vedtatt planoppstart av kommuneplanens arealdel og utlegging av planprogram til offentleg ettersyn med heimel i plan-og bygninglova §§ 4-1, 11-12 og 11-13.