Kinn Kommune

Høyring og kunngjeringar

Plan og samfunnsutvalet har i sak nr. 010/20 godkjent at framlegg til Privat detaljreguleringsplan for Øyra, Nordalsfjord gbnr 76/3, fritidsbustad/utleige, planid 20200102, vert utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 5-2, § 12-10 og § 12-11.

Kinn kommune i vedtak datert 13.01.2020 godkjent endring av Detaljreguleringsplan Sentrum, kvartal Trovikeigedommen-Strandgata 15, planid 20080107, med planomtale og ROS-analyse, plankart og føresegner sist datert 10.01.20.

Plan og samfunnsutvalet har i sak. nr. 009/20 godkjent at framlegg til Detaljreguleringsplan for massetak Middagshaugen, gbnr 293/1, planID 20200101, med planomtale med ROS-analyse, føresegner og plankart datert 04.12.19 og andre tilhøyrande plandokument vert lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med PBL §5-2, §12-10 og § 12-11.

Plan og samfunnsutvalet har i saknr 009/20 godkjent at framlegg til til Detaljreguleringsplan for Gate 2 - Gate 4, Gottebergselva, gangveg, planid 20200103, med planomtale med ROS-analyse, føresegner og plankart datert 27.01.2020 vert utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 5-2, § 12-10 og § 12-11.

Kinn kommune har i vedtak datert 06.02.2020 godkjent endring av reguleringsplan for Færøykavlen, gbnr 27/11, hytteområde, Planid 1401-19900101, med planomtale/ROS-analyse og plankart datert 31.10.19 og føresegner sist datert 06.02.2020.

Høyringsfrist for Kommunedelplan for Florelandet Brandsøy er utvida til 20.03.2020. Plandokument finn du i artikkelen.

Uttale til planen sender til til post@kinn.kommune.no, innan 20.03.2020.

Kinn utlyser anbod på skilt og anbod på rammeavtale for profilering av køyretøy.

E. Karstensen AS og Marø Havbruk AS søkjar om endring av anlegg på oppdrettslokalitet 24615 Grunnsøya. Planen er å byte ut stålanlegget med nytt utstyr i form av ringar med 160 meters omkrets og forflåte. Eventuelle merknader til søknaden, skal vere skriftleg og skal sendast til Kinn kommune til post@kinn.kommune.no, eller postboks 294, 6701 Måløy innan 11.03.2020.

Søknad med vedlegg finn du her

Det har den 27.01.2020 kome inn endringssøknad der det søkast om å flytte heile anlegget 50 meter lenger aust. Dette kjem etter kvart i saka som er lenka til ovanfor.
 

Mowi Norway AS søkjar om utviding av lokalitet Flåtegrunnen med tre bur. Burene skal brukast primært ved sortering, avlusing og splitting av fisk.

Eventuelle merknader til søknaden, skal vere skrifteleg og skal sendast til Kinn kommune til post@kinn.kommune.no eller postboks 294, 6701 Måløy innan 19.02.2020.

Søknad med vedlegg finn du her

 

 

 

 

 

 

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering.