Kinn Kommune

Koronavirus

06.03.2020 12.44

Høyring og kunngjeringar

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir Privat detaljreguleringsplan for Eikevik, Stavøy, gbnr 98/1 mfl., fritidsbustad, planid 20200109 lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs behandling i Plan- og samfunnsutvalet 26.05.2020, saknr 035/20.

Kinn kommunestyre har i sak 069/20 godkjent Detaljreguleringsplan for massetak Middagshaugen, gbnr 293/1, planID 20200101. Planen erstattar tidlegare planar for området.

Kinn kommunestyre har 26.05.2020, i saknr 068/20 godkjent Detaljreguleringsplan for Gate 2 - Gate 4, Gottebergselva, gangveg, planid 20200103. Planen erstattar tidlegare planar for området.

Plandokument finn du i denne artikkelen. Uttale til planen sender du til post@kinn.kommune.no.

I samband med at det frå 01.01.2020 vart gjeldande ny hamne- og farvasslov, vil det vere behov for reviderte lokale forskrifter vedrørande innkrevjing av farvassavgift.

Plan-og samfunnsutvalet har i sak 006/20 i møte 11.02.20 vedtatt planoppstart av kommuneplanens arealdel og utlegging av planprogram til offentleg ettersyn med heimel i plan-og bygninglova §§ 4-1, 11-12 og 11-13.