Kinn Kommune

Høyring og kunngjeringar

I samsvar med forskrift om konsekvensutgreiingar vedtok Kinn kommunestyre den 16. juni 2020, i sak 103/20, planprogram for ny kommuneplanen sin arealdel.

Plan og Samfunnsutvalet har i møte datert 18.06.2020 i saknr048/20 godkjent at framlegg til Privat detaljreguleringsplan for Steinvik, gbnr 88/6 mfl -akvakultur/visningssenter/museum, planid 20200110, vert utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 5-2, § 12-10 og § 12-11.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 blir Privat detaljreguleringsplan for Eikevik, Stavøy, gbnr 93/1 mfl., fritidsbustad, planid 20200109 lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs behandling i plan- og samfunnsutvalet 26.05.2020, saknr 035/20.

Plandokument finn du i denne artikkelen. Uttale til planen sender du til post@kinn.kommune.no.

I samband med at det frå 01.01.2020 vart gjeldande ny hamne- og farvasslov, vil det vere behov for reviderte lokale forskrifter vedrørande innkrevjing av farvassavgift.

Plan-og samfunnsutvalet har i sak 006/20 i møte 11.02.20 vedtatt planoppstart av kommuneplanens arealdel og utlegging av planprogram til offentleg ettersyn med heimel i plan-og bygninglova §§ 4-1, 11-12 og 11-13.