Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

Ein ny koronasmitta person i Kinn det siste døgnet (oppdatert 19. januar 2021).
19.01.2021 08.10

Høyring og kunngjeringar

Oppvekst- og kulturutvalet vedtok den 8.januar å legge ut kommunal forskrift for opptaksområde på høyring. Høyringsfristen er 3.februar.

Hamneplan 2020-2040 er på 2.gangs høyring. Regulativ 2021 er til ordinær høyring.

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det her varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – Detaljreguleringsplan for Hans Blomgate 30-44, gbnr 202/174 m.fl, offentleg formål – planid 20200119.

I samsvar med §3-7 og §12-8 i plan og bygningslova blir det med dette varsla oppstart avreguleringsplanarbeid for RV. 15 Brunsvik - Almenningen.

Svanøy Havbruk AS søkjar om ny lokalitet for produksjon av stamfisk av regnbogeaure Almbakkevika i Norddalsfjord i Kinn kommune.

Formannskapet i Kinn vedtok i møte den 3. september å sende framlegg til kommuneplanen sin samfunnsdel og planstrategi for Kinn ut på høyring og legge dei ut til offentleg ettersyn.

Det vert med dette varsla om igangsetting av arbeid med utarbeiding av detaljreguleringsplan Seljestokken steinbrot, jf. §§ 12-1, 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova. Planarbeidet femnar om eigedomen med gnr. 6, bnr. 3 i Kinn kommune. Planområdet er på ca. 70 daa.

Kinn kommunestyre har i møte 15.09.20 i saknr 120/20 godkjent Detaljreguleringsplan for Fv 5704, Djupedalen - Solheimstranda, veg/fortau, planid 20200107 . Planen erstattar tidlegare planar for området.

Kinn kommunestyre har i møte 15.09.20 i saknr 121/20 godkjent Detaljreguleringsplan for Domstein, gbnr 319/1 m.fl, næring. Planen erstattar tidlegare planar for området.

Det vert med dette varsla om igangsetting av arbeid med utarbeiding av detaljreguleringsplan Nesjane gbnr. 52/1 mfl., næring, jf. §§ 12-1, 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova. Planarbeidet femnar om heile eller delar av eigedomane gnr. 52/1, 52/2, 52/7, 52/21, 52/25, 52/26, 52/27, 52/28, 52/32, 52/33, 52/34, 52/43, 52/47, 52/51, 52/52, 52/59, 52/60, 52/61, 52/67, 52/75 og 52/76 i Kinn kommune.