Kinn Kommune

Politikk

Politikk

I Noreg har vi kommuneval kvart fjerde år. Valet i 2019 blei spesielt, då kommunane Flora og Vågsøy slo seg saman og vart Kinn kommune 1. januar 2020. Kinn har 17.500 innbyggjarar og 1600 kommunalt tilsette. Det første kommunestyret i Kinn vart konstituert 25. september 2019, og er det øvste styrande organet i kommunen. Politisk leiar for kommunen er ordførar, og administrasjonen er leia av rådmannen.

Politikarportal

Du som politikar kan logge inn i politikarportalen og finne innkalling til møter, referat frå tidlegare møter og møteplan.

Politikarportalen

Styringsmodell

Kinn kommune er styrt etter formannskapsmodellen, med kommunestyret som høgste politiske organ med 39 medlemmar. 11 personar frå kommunestyret sine medlemmar utgjer formannskapet som sit heile 4-års perioden. Saker som er behandla i politiske utval går direkte til kommunestyret for endeleg behandling, med enkelte unntak der vedtaksmynde er delegert til utvala. 

Kart for politisk organisering finn du her.

  • Ordførar Ola Teigen (Ap) frå Florø
  • Varaordførar Sidsel Kongsvik (Sp) frå Raudeberg

Politiske utval

Oversikt på dei politiske utvala våre finn du i vår møtekalender.

Politiske reglement

Dei politiske reglementa finn du her.

Støtte til politiske parti

Politiske parti som er registrert i partiregisteret kan søke om statstilskot. Det er Fylkesmannen som handsamar søknadar frå kommune- og fylkespartia. 

Les meir om støtte til politiske parti