Høyring: Privat detaljregulering for Skårastranda

Plan- og miljøutvalet har i sak 074/23 den 20.10.2023 godkjent at framlegg til privat detaljregulering for Skårastranda, gbnr. 318/2 mfl, .vert utlagt til offentleg ettersyn. 

Formål

Formålet med reguleringa er å leggje til rette for utviding av eksisterande fylling i sjø og etablering av kaianlegg og næringsområde i sjø og på land. Eksisterande verksemder har behov for utviding, i tillegg til behov i kommunen for meir sjøtilknytt næringsareal. I samband med bygginga av Stad skipstunnel, er Skårastranda peikt ut som ein av fleire lokalitetar for deponering av overskotsmassar frå tunnelen. 

Planforslaget 

Planområdet sin totale storleik er på ca. 134 daa, og omfattar i hovudsak næringsformål med kaiareal, vegareal, avkøyrsler til fylkesvegen, og hamneområde i sjø. Alle nye tiltak ligg på nedsida av fylkesvegen. Planforslaget inneber etablering av ei større ny fylling. Utnyttingsgraden innanfor føremålet er sett til 70 %-BYA, som gjev ei relativt høg utnytting av planområdet. Maks gesimshøgd er nord i planområdet sett til 12m over planert fylling og maks 15 m i øvrige deler av planområdet. 

Forhold til gjeldande arealplanar

Kommuneplanens arealdel: 

I gjeldande arealdel til kommuneplanen frå 2002, er store delar av området sett av til framtidig industri, men med mindre omfang enn planforslaget legg opp til.

I forslag til ny arealdel til kommuneplan (høyringsfrist 03.11.2023), er Skårastranda eit av dei områda kommunen har prioritert avsett til sjøtilknytt næring, og næringsarealet i reguleringsforslaget innarbeidd i kommuneplanen (felt NÆ007), med krav om regulering av området før utbygging.

Gjeldande reguleringsplan:

I gjeldande reguleringsplan for området er eldre regulering for Rv 617 Måløy-Raudeberg av 29.06.2005, PlanID 1439200503. Denne viser tilrettelegging for industri med utfylling av areal i sjø, der utfylt areal er av mindre omfang enn nytt planforslag legg opp til. I gjeldande plan er det og regulert to mindre areal til bustadformål på oppsida av fylkesvegen der det er etablert tre bustader i dag. Ny plan vil endre/oppheve delar av den eldre gjeldande reguleringsplanen.

Konsekvensutgreiing

Reguleringsplanarbeidet er vurdert å utløyse krav om konsekvensutgreiing (KU) etter KU-forskrifta § 8, jfr. §10 då planarbeidet fell inn under vedlegg II, pkt. 11 k), og kan få vesentlege verknader for miljø eller samfunn. Konsekvensutgreiinga viser negativ verknad av planforslaget for naturmangfald, landskap og forureining, medan verknad for kulturminne/-miljø og friluftsliv/strandsoneinteresser er vurdert å vere minimale.

Har du merknader/innspel?

Planframlegget er tilgjengeleg for gjennomsyn i tidsrommet 31.10.2023 – 12.12.2023. 
Eventuelle merknader/innspel skal vere skriftleg og merkast med planID 20210112.

 Merknader/innspel skal sendast til Kinn kommune innan 12. desember

Lovverk

Plan- og bygningslova § 5-2
Plan- og bygningslova § 12-10
Plan- og bygningslova § 12-11

Planframlegget med relevante dokument kan sjåast ved å klikke på vedlegga under

privat detaljregulering for Skårastranda
Tittel Publisert Type
10235950-G01 rev02 Skårastranda kontrollnotat 2019-1_EK_SMK

27.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10235950-G01 rev02 Skårastranda kontrollnotat 2019-1_EK_SMK.pdf
Planomtale Skårastranda 041023

26.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planomtale Skårastranda 041023.pdf
Plansak for offentlig ettersyn - Privat detaljregulering for Skårastranda, gbnr 318_2 mfl, næring. PlanID 20210112

26.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plansak for offentlig ettersyn - Privat detaljregulering for Skårastranda, gbnr 318_2 mfl, næring. PlanID 20210112.pdf
V01 Føresegner Skårastranda 041023

26.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V01 Føresegner Skårastranda 041023.pdf
V02 Plankart Skårastranda 041023

26.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V02 Plankart Skårastranda 041023.pdf
V02 Plankart Skårastranda 041023_rev261026

26.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V02 Plankart Skårastranda 041023_rev261026.pdf
V03 ROS Skårastranda 120923

26.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V03 ROS Skårastranda 120923.pdf
V04 VAO rammeplan Skårastranda_220509

26.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V04 VAO rammeplan Skårastranda_220509.pdf
V05 Notat vegløsninger Skårastranda 120923

26.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V05 Notat vegløsninger Skårastranda 120923.pdf
V06 Vegprofilar Skårastranda 100323

26.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V06 Vegprofilar Skårastranda 100323.pdf
V09 Marinarkeologiske registreringer Skårastranda

26.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V09 Marinarkeologiske registreringer Skårastranda.pdf
V10 Skårastranda_Miljøgeologisk sedimentundersøking

26.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V10 Skårastranda_Miljøgeologisk sedimentundersøking.pdf
V12 10244036-02-RIA-RAP-001-Støyutredning -Skårastranda

26.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V12 10244036-02-RIA-RAP-001-Støyutredning -Skårastranda.pdf
V13 Faglig vurdering av påvirkning på naturmangfold

26.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V13 Faglig vurdering av påvirkning på naturmangfold.pdf
V14 10244036-RIG-RAP-002_rev00 - Vurdering av områdestabilitet

26.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V14 10244036-RIG-RAP-002_rev00 - Vurdering av områdestabilitet.pdf
V15 10244036-RIG-RAP-003_rev00 - Geoteknisk vurdering reguleringsplannivå

26.10.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V15 10244036-RIG-RAP-003_rev00 - Geoteknisk vurdering reguleringsplannivå.pdf