Høyring: Kommuneplanen sin arealdel for Kinn kommune

Har du ei meining om korleis vi bør utnytte arealet i kommunen vår? No ligg kommuneplanen sin arealdel på høyring – Send oss dine innspel! Planframlegget er tilgjengeleg for gjennomsyn i tidsrommet 07.07.2023 – 03.11.2023.

Føremålet med rullering av kommuneplanen sin arealdel

Kommunen skal ha ein arealplan for heile kommunen som viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanen skal mellom anna vurderast i høve arealbruk for komande fireårsperiode. Ved rullering vil det mellom anna vere behov for å sjå på

  • oppdatering av rammer for arealdisponering i samsvar med Kinn kommune sine visjonar for utvikling av kommunen
  • nytt lovverk
  • nye nasjonale og regionale føringar. Sjå kap. 5 i planomtalen

Oppheving av gamle reguleringsplanar

Områder i den nye arealdelen inkluderer gamle reguleringsplanar som er heilt eller delvis utbygd. Resterande bygging kan difor gjerast i samsvar med den nye kommuneplanen når den er vedtatt. Innkomne merknader som vi har fått tidlegare knytt til oppheving av gamle reguleringsplanar er samkøyrt med framlegg til den nye kommuneplanen sin arealdel.

Her finn du høyring om oppheving av gamle reguleringsplanar

Om planforslaget

Forslag til ny kommuneplan består av plankart, føresegner, planomtale og konsekvensutgreiing/ROS-analyse. I tillegg følgjer, temakart og fleire grunnlagsrapportar som vedlegg til planen. Som del av sakshandsaminga, er også innspel frå oppstartsvarslinga og fram mot årskiftet 2022/23 oppsummert og vurdert i eit eige vedlegg til saka til plan-, miljø og næringsutvalet.

Hovudtrekka i arealplanen er vurdering av kva areal kommunen meinar bør leggast til rette for ulike typar utbygging og kva areal der det ikkje bør byggast ut. I vurderingane er det lagt til grunn nasjonale/regionale/kommunale føringar for arealbruk, ulike typar fareområde, natur-, kultur-, friluftsområde  og andre interesser eller konsekvensar m.m.

Om Skram skule og arealplanar

Ein arealplan, er ein plan som fortel kva eit område eller ei tomt skal kunne brukast til – altså kva som kan byggast der eller kva som ikkje kan byggast der. Til dømes held Kinn kommune for tida på med to ulike arealplanar for Skram skule: ein kommuneplan som gjeld for nesten heile Kinn kommune, og ein reguleringsplan som gjeld for skuletomta for Skram skule og tomtar omkring.

Her finn du informasjon om forskjellane på kommuneplanen og eigen reguleringsplan for Skram skule

Slik kan du påverke

Planframlegget er tilgjengeleg for gjennomsyn i tidsrommet 07.07.2023 – 03.11.2023.

Kommunen sine innbyggarar skal ha gode høve for medverknad og informasjon i høyringsperioden. Det er difor lagt opp til informasjonsmøter og opne plankontor i Måløy og Florø. 

Oppsett for informasjon og medverknad inneber at høyringsfrist må utsettast/forlengast. Ny høyringsfrist vert sett til 3. november 2023.

informasjonsmøte og ope plankontor i Måløy

Informasjonsmøte 20. september 2023, Kl. 17.30-19.30
Måløy Rådhus, 3. etg i Formannskapssalen. Inngang frå Sjøgata.

Du kan også følgje møte direkte via kinn.kommunetv.no, eller sjå opptak i ettertid

Ope plankontor (du treng ikkje å bestille time)

Måløy Rådhus, 3. etg, inngang frå Sjøgata på ettermiddag/kveld:

  • Torsdag 28.09.2023, kl. 16.00-20.00
  • Onsdag 04.10.2023, kl. 10.00-15.00 og kl. 16.00-20.00.
  • Torsdag 05.10.2023, kl. 16.00-20.00

informasjonsmøte og ope plankontor i Florø

Informasjonsmøte på Florø kulturhus
21. september 2023, Kl. 17.30-19.30.

Du kan også følgje møte direkte via kinn.kommunetv.no, eller sjå opptak i ettertid

Ope plankontor (du treng ikkje å bestille time)

På Florø Kulturhus, 1. etg. Inngang Tenestetorget:

  • Torsdag 28.09.2023, kl. 16.00-20.00
  • Onsdag 04.10.2023, kl. 10.00-15.00 og kl. 16.00-20.00.
  • Torsdag 05.10.2023, kl. 16.00-20.00

SMS-varsling

Du som bur i Kinn kommune og har mobiltelefon, vil få varsel om planarbeidet på SMS. Det vart sendt ut eit varsel ved kunngjering, og det kjem eit nytt varsel omlag 1 veke før informasjonsmøtene. 

Send oss dine innspel

Eventuelle merknader/innspel, skal vere skriftleg og skal sendast til Kinn kommune innan 3. november

Her finn du planutkastet og alle tilhøyrande dokument

Planframlegget med relevante dokument kan sjåast ved å klikke på vedlegga under.

Du kan også sjå kart via vår kartportal. Der kan du zoome inn på den staden du skal, og tar deretter på kartlaget «Kommuneplan på høyring». Nedanfor kan du sjå informasjonsfilm om korleis du bruker kommunekartet for å finne reguleringsplanar og kommuneplanen sin arealdel.

 

Kommuneplanen sin arealdel
Tittel Publisert Type
_Plansak for offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel 2023-2033 for Kinn kommune (604953)

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned _Plansak for offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel 2023-2033 for Kinn kommune (604953).pdf
20200002_KU-ROS_Generell del_09.06.2023

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200002_KU-ROS_Generell del_09.06.2023.pdf
20200002_Føresegner_30.06.2023

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200002_Føresegner_30.06.2023.pdf
20200002_a_Plankart_Måløydelen_30.06.2023-A0-L

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200002_a_Plankart_Måløydelen_30.06.2023-A0-L.pdf
20200002_Planomtale_30.06.2023

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200002_Planomtale_30.06.2023.pdf
20200002_Merknadsvurdering etter 1gongs-handaming_20230630

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200002_Merknadsvurdering etter 1gongs-handaming_20230630.pdf
V02b_Temakart 2 - Faresone Flaumfare Florødelen

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V02b_Temakart 2 - Faresone Flaumfare Florødelen.pdf
V02a_Temakart 1- Rasfare Måløydelen

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V02a_Temakart 1- Rasfare Måløydelen.pdf
V02b_Temakart 2 - Faresone Flaumfare Måløydelen

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V02b_Temakart 2 - Faresone Flaumfare Måløydelen.pdf
20200002_b_Plankart_Florødelen_30.06.2023-A0-L

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200002_b_Plankart_Florødelen_30.06.2023-A0-L.pdf
V02d_Temakart 4 - Forureining Støy Florødelen

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V02d_Temakart 4 - Forureining Støy Florødelen.pdf
V02c_Temakart 3 - Faresone Marine Måløydelen

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V02c_Temakart 3 - Faresone Marine Måløydelen.pdf
V02d_Temakart 4 - Forureining Støy Måløydelen

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V02d_Temakart 4 - Forureining Støy Måløydelen.pdf
V01a_Plankart_kun-føremål_Måløydelen_30.06.2023-A0-L

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V01a_Plankart_kun-føremål_Måløydelen_30.06.2023-A0-L.pdf
V02a_Temakart 1 - Rasfare Florødelen

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V02a_Temakart 1 - Rasfare Florødelen.pdf
V02e_Temakart 5 - Naturtype og gytefelt for torsk Måløydelen

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V02e_Temakart 5 - Naturtype og gytefelt for torsk Måløydelen.pdf
V02c_Temakart 3 - Faresone Marine Florødelen

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V02c_Temakart 3 - Faresone Marine Florødelen.pdf
V01b_Plankart_kun-føremål_Florødelen_30.06.2023-A0-L

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V01b_Plankart_kun-føremål_Florødelen_30.06.2023-A0-L.pdf
V02e_Temakart 5 - Naturtype og gytefelt for torsk Florødelen

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V02e_Temakart 5 - Naturtype og gytefelt for torsk Florødelen.pdf
V02f_Temakart 6 - Friluft og blågrøn struktur Måløydelen

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V02f_Temakart 6 - Friluft og blågrøn struktur Måløydelen.pdf
V03_Planprogram kommuneplanens arealdel -vedtatt 16.06.20

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V03_Planprogram kommuneplanens arealdel -vedtatt 16.06.20.pdf
V02g_Temakart 7 - Kulturmiljø og kulturminne Måløydelen

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V02g_Temakart 7 - Kulturmiljø og kulturminne Måløydelen.pdf
V04_Utbetring_FV617_Kapellneset-Raudeberg_Notat_Norconsult_10.03.2022

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V04_Utbetring_FV617_Kapellneset-Raudeberg_Notat_Norconsult_10.03.2022.pdf
V02f_Temakart 6 - Friluft og blågrøn struktur Florødelen

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V02f_Temakart 6 - Friluft og blågrøn struktur Florødelen.pdf
V05_Trafikkberekning, 3 kryss Deknepollen_Nordplan_09.12.2020

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V05_Trafikkberekning, 3 kryss Deknepollen_Nordplan_09.12.2020.pdf
V02g_Temakart 7 - Kulturmiljø og kulturminne Florødelen

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V02g_Temakart 7 - Kulturmiljø og kulturminne Florødelen.pdf
V08_Vurdering av ålegraseng_Norconsult 03.12.201

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V08_Vurdering av ålegraseng_Norconsult 03.12.201.pdf
V10_Effekter av ulike oppdrettsanlegg_Norconsult 03.12.2021

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V10_Effekter av ulike oppdrettsanlegg_Norconsult 03.12.2021.pdf
V06_Kryssvurdering Deknepollen_Notat_Norconsult_15.03.2022

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V06_Kryssvurdering Deknepollen_Notat_Norconsult_15.03.2022.pdf
V02h_Temakart 8 - Kulturlandskap og landbruk Måløydelen

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V02h_Temakart 8 - Kulturlandskap og landbruk Måløydelen.pdf
V02h_Temakart 8 - Kulturlandskap og landbruk Florødelen

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V02h_Temakart 8 - Kulturlandskap og landbruk Florødelen.pdf
V14_Handlingplan for kulturminne 2017-2021_Flora

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V14_Handlingplan for kulturminne 2017-2021_Flora.pdf
V11_KU bustader - Kommuneplan Kinn - Måløydel_Nordplan 18.01.2022

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V11_KU bustader - Kommuneplan Kinn - Måløydel_Nordplan 18.01.2022.pdf
V09_Kartlegging av tareskog_skjellsandforekomster_Norconsult 02.12.2021

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V09_Kartlegging av tareskog_skjellsandforekomster_Norconsult 02.12.2021.pdf
V12_Potensiell karbonmengd Kinn_NTNU-rapport 2021-9, okt. 2021

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V12_Potensiell karbonmengd Kinn_NTNU-rapport 2021-9, okt. 2021.pdf
V15_Kulturminneplan - Vågsøy kommune

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V15_Kulturminneplan - Vågsøy kommune.pdf
V07_Flomvurdering for Skramselva_Norconsult 19.04.2022

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V07_Flomvurdering for Skramselva_Norconsult 19.04.2022.pdf
V19_Forvaltning_og_utvikling_av_sjøhus_i_Flora

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V19_Forvaltning_og_utvikling_av_sjøhus_i_Flora.pdf
V18_Steds og senteranalyse__12.06.2023

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V18_Steds og senteranalyse__12.06.2023.pdf
V16_Kulturminneregistrering i Måløy sentrum

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V16_Kulturminneregistrering i Måløy sentrum.pdf
V17a_Arealrekneskap_ Detaljert rekneskap

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V17a_Arealrekneskap_ Detaljert rekneskap.pdf
V19a_Illustrasjon_lokalisering_sjøbuer_Flora

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V19a_Illustrasjon_lokalisering_sjøbuer_Flora.pdf
V13_KULA_Kulturhistoriske landskap SognFjordane_RA-2022-høyringsutkast

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V13_KULA_Kulturhistoriske landskap SognFjordane_RA-2022-høyringsutkast.pdf
V17_Arealrekneskap til Kommuneplanen_30.06.2023

04.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V17_Arealrekneskap til Kommuneplanen_30.06.2023.pdf
20200002_KU-ROS_V01 - Kråkenes-Kvalheim

06.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200002_KU-ROS_V01.pdf
20200002_KU-ROS_V02 Refvik-Halsør

06.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200002_KU-ROS_V02.pdf
20200002_KU-ROS_V03 Raudeberg m.fl.

06.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200002_KU-ROS_V03.pdf
20200002_KU-ROS_V04 Vågsvåg

06.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200002_KU-ROS_V04.pdf
20200002_KU-ROS_V05 Måløy

06.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200002_KU-ROS_V05.pdf
20200002_KU-ROS_V06 Husevågøy m.fl.

06.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200002_KU-ROS_V06.pdf
20200002_KU-ROS_V07 Silda

06.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200002_KU-ROS_V07.pdf
20200002_KU-ROS_V08 Osmundsvåg-Trollebø

06.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200002_KU-ROS_V08.pdf
20200002_KU-ROS_V09 Deknepollen m.fl.

06.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200002_KU-ROS_V09.pdf
20200002_KU-ROS_V10 Blålid-Evja

06.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200002_KU-ROS_V10.pdf
20200002_KU-ROS_V11 Sørpollen m.fl.

06.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200002_KU-ROS_V11.pdf
20200002_KU-ROS_V12 Evja-Brunsvik

06.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200002_KU-ROS_V12.pdf
20200002_KU-ROS_V13 Hovden-Fanøy m.fl.

06.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200002_KU-ROS_V13.pdf
20200002_KU-ROS_V14 Kinn-Reksta-Færøy

06.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200002_KU-ROS_V14.pdf
20200002_KU-ROS_V15 Askrova

06.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200002_KU-ROS_V15.pdf
20200002_KU-ROS_V16 Svanøy

06.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200002_KU-ROS_V16.pdf
20200002_KU-ROS_V17 Seljestokken m.fl.

06.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200002_KU-ROS_V17.pdf
20200002_KU-ROS_V18 Rota-Terøy

06.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200002_KU-ROS_V18.pdf
20200002_KU-ROS_V19 Nyttingnes-Seljeset

06.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200002_KU-ROS_V19.pdf
20200002_KU-ROS_V21 Stavang

06.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200002_KU-ROS_V21.pdf
20200002_KU-ROS_V22 Standal-Svortevik

06.07.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20200002_KU-ROS_V22.pdf

Lovverk