Høyring: Detaljregulering for Skram, skule og bustad

Plan-, miljø- og næringsutvalet har 21.06.2023 i sak 060/23 godkjent at framlegg til detaljregulering for Skram, gbnr. 316/77 mfl., skule og bustad, vert utlagt til offentleg ettersyn. 

Formål med planarbeidet

Hovudformålet med plan er å legge til rette for bygging av ny skule på Skram. Planframlegget er lagt ut i to alternativ, der skilnad er knytt til Gate 4, og omfang av bustadtomter som blir endra til skuleformål.

Alternativ 1

Dette alternativet legg opp til at Gate 4 blir bygd saman, og opna for gjennomkøyring, slik at av-/på-stigning kan skje utan å snu eller rygge ved skulen.

Følgjande eigedomar er foreslått endra frå bustad til skuleformål:
GBNR. 316/308, 318, 327, 328, 237 og 360, samt del av gbnr. 316/8. 
Arealet på oppsida av ny Gate 4 vert regulert til friområde.

Alternativ 2

Dette alternativet legg opp til at Gate 4 ikkje blir bygd saman. Planen viser område for av-/på-stigning og snu-areal ved skulen i enden av austre del av Gate 4.

Følgjande eigedomar blir i sin heilheilt vidareført som bustader:
GBNR. 316/8, 327, 328 og 360.

Følgjande eigedomar vert også her endra til skuleformål:
GBNR. 316/308, 318 og 237.

Planstatus

Planlagde tiltak er i samsvar med formål i gjeldande kommuneplan, for den delen der dagens Skram skule ligg. Forslag til reguleringsplanen er utvida i forhold til tidlegare skuleareal. Planområdet er i samsvar med forslag til ny kommuneplan som no ligg på offentleg høyring, der det er sett krav om regulering av området før ny utbygging.

Ny reguleringsplan vil erstatte eldre reguleringsplan for Skram skule frå 1989 (planID 1439198902), samt del av eldre reguleringsplanar i Skram og Skramsfeltet: planID. 1439197903, 143918903, 1439199401 og 1439199502.

Har du merknadar eller innspel?

Planframlegga er tilgjengeleg for gjennomsyn i tidsrommet 08.09.23 – 20.10.23.
Eventuelle merknader/innspel skal vere skriftleg og merkast med planID. 20210101. 

 Merknader/innspel skal sendast til Kinn kommune innan 20. oktober

Lovverk

Plan- og bygningslova § 5-2 , § 12-10 og § 12-11.

Her finn du planutkastet og alle tilhøyrande dokument

Planframlegga med relevante dokument kan sjåast ved å klikke på vedlegga under. Dokument med namn Alt1_ fremst, høyrer til alternativ 1, og dokument med namn Alt2_ fremst, høyrer til alternativ 2. Øvrige dokument er felles for dei to alternativa.

Detaljregulering for Skram, skule og bustad
Tittel Publisert Type
_Alt1_01_Planbeskrivelse detaljregulering Skram Skole, gbnr 31677 m.fl., .PlanID 20210101. Alternativ1

06.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned _Alt1_01_Planbeskrivelse detaljregulering Skram Skole, gbnr 31677 m.fl., .PlanID 20210101. Alternativ1.pdf
_Alt1_02_Planføresegner_Detaljregulering_Skramskule Planid 20210101 Alternativ1

06.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned _Alt1_02_Planføresegner_Detaljregulering_Skramskule Planid 20210101 Alternativ1.pdf
_Alt1_03_Plankart_Detaljregulering Skram Alternativ1

06.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned _Alt1_03_Plankart_Detaljregulering Skram Alternativ1.pdf
_Alt1_04_ROS-analyse_Detaljregulering Skram skole PlanID 20210101_Altenativ1

06.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned _Alt1_04_ROS-analyse_Detaljregulering Skram skole PlanID 20210101_Altenativ1.pdf
_Alt1_05_ Trafikkanalyse - Skram skole_Alternativ1

06.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned _Alt1_05_ Trafikkanalyse - Skram skole_Alternativ1.pdf
_Alt1_05b_Skram skole - Trafikknotat Gate 4_Alternativ1

06.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned _Alt1_05b_Skram skole - Trafikknotat Gate 4_Alternativ1.pdf
_Alt2_01_Planbeskrivelse_Detaljregulering Skram skole gr.nr.br.nr 31677 m.fl. Planid 20210101-Alternativ 2

06.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned _Alt2_01_Planbeskrivelse_Detaljregulering Skram skole gr.nr.br.nr 31677 m.fl. Planid 20210101-Alternativ 2.pdf
_Alt2_02_Planføresegner_Detaljregulering_Skramskule gnr.br.nr 31677 med fl. Alternativ 2 Planid 20210101

06.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned _Alt2_02_Planføresegner_Detaljregulering_Skramskule gnr.br.nr 31677 med fl. Alternativ 2 Planid 20210101.pdf
_Alt2_03_Plankart_Detaljregulering Skram skole Alternativ 2

06.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned _Alt2_03_Plankart_Detaljregulering Skram skole Alternativ 2.pdf
_Alt2_04_ROS-analyse_Detaljregulering Skram skole gnr.br.nr 31677 med fl. Alternativ 2

06.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned _Alt2_04_ROS-analyse_Detaljregulering Skram skole gnr.br.nr 31677 med fl. Alternativ 2.pdf
_Alt2_05_Trafikkanalyse_Detaljregulering Skram skole gnr.br.nr 31677 med fl. Alternativ 2

06.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned _Alt2_05_Trafikkanalyse_Detaljregulering Skram skole gnr.br.nr 31677 med fl. Alternativ 2.pdf
_PMNUV-sak_06023_Plansak for offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Skram, gbnr. 316-77 mfl., skule og bustad

06.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned _PMNUV-sak_06023_Plansak for offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Skram, gbnr. 316-77 mfl., skule og bustad.pdf
06_ Miljøsaneringsbeskrivelse Skram skole

06.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 06_ Miljøsaneringsbeskrivelse Skram skole.pdf
07_Tilstandsvurdering Skram skole

06.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 07_Tilstandsvurdering Skram skole.pdf
08_Miljøprogram Skram skole

06.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08_Miljøprogram Skram skole.pdf
13_Skram skole - Rapport utredningsfase

06.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13_Skram skole - Rapport utredningsfase-komprimert-compressed.pdf
14_ Skram skole alternativsvurdering ny barneskole

06.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14_ Skram skole alternativsvurdering ny barneskole.pdf
15_ Overordnet geoteknisk rapport - Skram skole

06.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15_ Overordnet geoteknisk rapport - Skram skole.pdf
16_Kulturminnerapport Skram skole

06.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16_Kulturminnerapport Skram skole.pdf
17_Vernevurdering Skram skole

06.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 17_Vernevurdering Skram skole.pdf
V18_Flomvurdering for Skramselva_Norconsult 19.04.2022

06.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V18_Flomvurdering for Skramselva_Norconsult 19.04.2022.pdf