• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslova

Opplysingar om søkar og søknad

Søknad

Det vert søkt om dispensasjon frå følgjande plan/regel:
Reglane for dispensasjon finn du her https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_3-5#KAPITTEL_3-5.

Forklar korleis tiltaket ikkje er i samsvar med kommunale planar og plan- og bygningslova. Nokre døme: Dispensasjon frå storleik på tomt (maks 2 da. hustomt, maks 1 da. fritidsbustad). Dispensasjon på høgde på bygg i reguleringsplan/kommuneplan. Dispensasjon for utnyttingsgrad av tomt. Dispensasjon frå arealføremål, td. LNFR. Dispensasjon frå dele- og byggeforbod i strandsona, paragraf 1-8 i pbl.

Grunngjeving av søknad

Her skal du vise til kvifor du treng dispensasjon frå gjeldande plan. Av reglane går det fram at ein søknad om dispensasjon skal grunngjevast. Grunngjevinga skal være knytt til relevante moment i høve kva paragraf det vert søkt om dispensasjon frå. Til dømes ved søknad om dispensasjon frå bygge- og deleforbod i strandsona og LNF-område i gjeldande kommuneplan vil moment i høve kjende kulturminne, naturforhold, ålmenta sin bruk av området, privatisering, storleik på inngrep, tilpassing til eksisterande bygg o.a. vere moment som bør vere ein del av grunngjevinga.
Ved søknad om dispensasjon frå reguleringsplan er moment som tilpassing til eksisterande utbyggingsmønster, arkitektonisk utforming, ulempe for nabo i høve redusert soltilhøve o.a. moment som bør vere ein del av grunngjevinga. Dokumentasjon vedrørande desse forholda kan og leggast ved søknaden.
Grunngjeving i høve personlege, familære og økonomiske tilhøve kan ikkje vektleggast ved vurdering av ein dispensasjonssøknad.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader