Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

08.03.2021 07.58

Rutinar frå heimetenesta (Korona)

Rutinar frå heimetenesta (Korona)

Klikk for stort bilete Vi i heimetenesta vil oppmode brukarar og pårørande til å følge gjeldande råd og retningsliner frå myndigheitene til ei kvar tid. Heimetenesta i Kinn kommune ønsker å ivareta både brukarar, pårørande og dei tilsette. For å få dette til treng vi hjelp frå både brukarane sjølve og frå dei pårørande.  

Vi ber brukarar og pårørande om å ta følgande omsyn:

 • Brukarar og pårørande må kontakte heimetenesta ved luftvegssymptom, slik at vi kan førebu oss før vi kjem. 
 • Ikkje besøk brukarar dersom du har i vore i nærkontakt med ein som er smitta av koronaviruset, eller om du har luftvegssymptom (hoste, feber, tungpust, sår hals).
 • Ikkje besøk brukarar om du har vore på reise (innanlands og utanlands) og trur du kan ha vore i situasjonar med stor risiko for smitte.
 • Hald ein meter avstand frå den du besøkjer så langt det let seg gjere. Avgrens talet på besøkande samtidig.
 • Hald ein meter avstand og ta omsyn til tilsette i heimetenesta.
 • Ha heile tida sterkt fokus på god handhygiene! 
 • Dersom tal smitta aukar i kommunen, kan vi få mangel på helsepersonell på grunn av sjukdom og karantene. Det betyr at pårørande som har moglegheit til det, må ta hand om sine eldre sjølve i ein periode. Heimetenesta vil då måtte prioritere ressursane for å gi eit tilbod til dei som er alvorleg sjuke. 

Heimetenesta ønskjer så godt det lar seg gjere å førebygge smitte. Fleire tiltak er satt i verk, blant anna:

 • Tenesta følgjer med på råd og rettleiarar frå Folkehelseinstituttet, og set i verk tiltak i samsvar med dette. 
 • Vi har innskjerpa og utvida våre rutinar for smittevern og desinfeksjon av utstyr og overflatar i lokala og bilar.  
 • Vi held ein meters avstand i alle situasjonar det let seg gjere, og vi handhelsar ikkje. 
 • Ingen tilsette er på jobb om dei har symptom på luftvegsinfeksjon. Desse skal halde seg heime til dei er friske, og dei vert testa for koronavirus om det er mistanke om denne typen sjukdom. 
 • Heimetenesta skal berre utføre tenester du har fått vedtak på, som til dømes personleg hjelp, matlaging og helsehjelp. Heimetenesta skal ikkje utføre arbeid på vegne av andre. 
 • Vi oppmodar alle til å være ekstra oppmerksame slik at vi saman kan førebyggje spreiing av smitte i Kinn kommune så lenge som mogeleg. 
 • Vi vil ha eit auka fokus på bruk av teknologiske løysingar som tiltak for å unngå smittespreiing. 

Klikk for stort bilete Folkehelseinstituttet Vi ønskjer at pårørande og brukarar tek omsyn til heimetenesta slik at vi kan sikre at våre verdifulle helsefagarbeidarar, sjukepleiarar og assistentar kan halde seg friske og halde fram med å gjere den gode jobben dei gjer. 

På nettsidene til Helsenorge og Folkehelseinstituttet finn ein god og oppdatert informasjon om råd til risikogruppene og befolkninga elles.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål!

Med venleg helsing Heimetenesta i Kinn kommune