Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

Ingen nye koronasmitta person i Kinn det siste døgnet (oppdatert 22. januar 2021).
22.01.2021 08.21

Koronaviruset

Den første tida etter heimkomst frå områder med høgt smittepress har du høgare risiko for å vere smitta med viruset, men med enkle tiltak dei første ti dagane kan du beskytte dei rundt deg:

Frå natt til fredag 22. januar vert vedtak om skjenkestopp oppheva av regjeringa. Dette gjeld kommunar med lågt smittetrykk, og berre i samband med matservering.

Oppdatert 5. november. Vi oppmodar alle om å halde seg oppdatert på nasjonale føringar på Folkehelseinstituttet si heimeside, samt lokale og nasjonale media. Torsdag 5. november vart det vedtatt nye nasjonale smitteverntiltak. Det er ikkje lokale føringar i Kinn, men vi følgjer dei nasjonale retningslinene.

 Vi i heimetenesta vil oppmode brukarar og pårørande til å følge gjeldande råd og retningsliner frå myndigheitene til ei kvar tid. Heimetenesta i Kinn kommune ønsker å ivareta både brukarar, pårørande og dei tilsette. For å få dette til treng vi hjelp frå både brukarane sjølve og frå dei pårørande. 

Mange pasientar og brukarar i helse-og omsorgsinstitusjonane er særs sårbare for smitte med Covid-19 på grunn av alder og enkelte kroniske sjukdomar. Vi ønskjer å legge til rette for besøk, samstundes som vi må unngå at vi får smitte inn i institusjonane. Det er difor innført besøksrestriksjonar og rutiner for besøk.

Her finn du hygienerutiner for kontor/kontorplassar i Kinn kommune.

I samband med koronasituasjonen har vi ein telefonteneste for deg som vil snakke om noko som er vanskeleg. Telefonen er ope frå kl. 09.00 - 15.00 i vekedagar.

Aksello har i høve COVID-19 situasjonen fått ei rolle som ressurs i beredskapsarbeidet mot næringslivet i kommunen og regionen. Besøk deira heimeside for meir informasjon og kontaktopplysningar.