Kinn Kommune

Koronavirus

Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge si nettside. Lokal informasjon finn du her.

 

05.10.2020 10.56

Koronaviruset

Mange pasientar og brukarar i helse-og omsorgsinstitusjonane er særs sårbare for smitte med Covid-19 på grunn av alder og enkelte kroniske sjukdomar. Vi ønskjer å legge til rette for besøk, samstundes som vi må unngå at vi får smitte inn i institusjonane. Det er difor innført besøksrestriksjonar og rutiner for besøk.

Her finn du hygienerutiner for kontor/kontorplassar i Kinn kommune.

I samband med koronasituasjonen har vi ein telefonteneste for deg som vil snakke om noko som er vanskeleg. Telefonen er ope frå kl. 09.00 - 15.00 i vekedagar.

Støtteordninga Kulturrom har sett av 7 millionar kroner til økonomisk støtte for øvingsrom som tapar inntekt i samband med koronasituasjonen.

Vi har alle behov for å lære om korleis avgrense smitte og halde seg frisk i tida koronaviruset herjer landet. Her får du praktisk informasjon om korleis gjere dette, og korleis kommunen og du kan hjelpe. Dette gjeld fram til 13. april 2020.

Aksello har i høve COVID-19 situasjonen fått ei rolle som ressurs i beredskapsarbeidet mot næringslivet i kommunen og regionen. Besøk deira heimeside for meir informasjon og kontaktopplysningar.

Rådmann Terje Heggheim skriv om korleis veka har utvikla seg etter dei strenge tiltaka i arbeidet mot koronaviruset blei innført.

Oppdatert 23.03.2020: Dei lokale karantenereglane er oppheva frå 23.03.2020. Sjå likevel nasjonale retningsliner på helsenorge.no.

Konsekvensane av viruset som har ramma verda er store, og det vil framleis eskalere. Å sikre folkehelsa og det økonomiske livsgrunnlaget for både personar og bedrifter, er avgjerande no. 


Det er innført strenge nasjonale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset.  Tiltaka påverkar i vesentleg grad kvardagen til innbyggarane og den kommunale verksemda.

I dag er det ingen innbyggarar med koronasmitte i Kinn.