Kinn Kommune

Aktuelt

25.05.2022 08.32

Privat detaljregulering for Haukå II, del av gbnr 15/1 - Akvakultur, planID 20210105

Privat detaljregulering for Haukå II, del av gbnr 15/1 - Akvakultur, planID 20210105

Kinn kommunestyre har i møte 07.04.2022 i saknr 053/22 godkjent Privat detaljregulering for Haukå II, del av gbnr 15/1 - Akvakultur, planID 20210105.

Hovudformålet med plan er å legge til rette for utviding og auke av dagens produksjon av fisk, for å auke snittvekt på smolt før denne settast ut i sjø, samt legge betre til rette for lasting av brønnbåt og transport på kjøl av fôr til heile anlegget. Det er vist til at auka snittvekt vil vere eit førebyggande tiltak mot luseutfordringar.

Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12. Planen er tilgjengeleg for gjennomsyn på Informasjon og service på Florø kulturhus, samt på Kinn kommune si heimeside.

Planen kan påklagast innan 3 veker frå kunngjeringsdato. Eventuell klage skal stilast til Statsforvaltaren i Vestland og sendast til Kinn kommune, via vårt elektroniske skjema, på epost til post@kinn.kommune.no, eller i post til Kinn kommune, postboks 294, 6701 Måløy innan 27.05.2022.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing etter Plan- og bygningslova §§ 15-2 og 15-3 må vere framsett seinast 3 - tre - år etter denne kunngjeringa.

Vedteke plankart, føresegn og skildring av planen kan sjåast ved å klikke på vedlegga under.

Detaljregulering for Haukå II, del av gbnr. 15/1, akvakultur
Tittel Publisert Type
Fråsegn - endringer - Kinn - 15_1 m fl - Haukå II - detaljregulering

05.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fråsegn - endringer - Kinn - 15_1 m fl - Haukå II - detaljregulering.pdf
Privat detaljregulering for Haukå II, del av gbnr. 15_1 - merknadsvurdering offentleg ettersyn_2022.03.16

05.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Privat detaljregulering for Haukå II, del av gbnr. 15_1 - merknadsvurdering offentleg ettersyn_2022.03.16.pdf
Privat detaljregulering for Haukå II del av gbnr. 15_1 m. fl Akvakultur - føresegner_2022.03.16

05.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Privat detaljregulering for Haukå II del av gbnr. 15_1 m. fl Akvakultur - føresegner_2022.03.16.pdf
3569 Fisk Haukåa januar 2022

05.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3569 Fisk Haukåa januar 2022.pdf
3570 KU Haukå naturmangfald

05.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3570 KU Haukå naturmangfald.pdf
Privat detaljregulering for Haukå II, del av gbnr. 15_1 m.fl. Akvakultur - plankart_2022.03.16

05.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Privat detaljregulering for Haukå II, del av gbnr. 15_1 m.fl. Akvakultur - plankart_2022.03.16.pdf
3277 Haukå resipientgransking 2020

05.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3277 Haukå resipientgransking 2020.pdf
Godkjenning av detaljreguleringsplan for Haukå II, del av gbnr 15_1 - Akvakultur plan ID20210105

05.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Godkjenning av detaljreguleringsplan for Haukå II, del av gbnr 15_1 - Akvakultur plan ID20210105.pdf
Modellering av vannutskiftning i Haukaa

05.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Modellering av vannutskiftning i Haukaa.pdf
Privat detaljregulering for Haukå II, del av gbnr. 15_1 m.fl. Akvakultur - planomtale_2022.03.16

05.05.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Privat detaljregulering for Haukå II, del av gbnr. 15_1 m.fl. Akvakultur - planomtale_2022.03.16.pdf