Kinn Kommune

Oppheving av reguleringsplanar Florelandet - Brandsøy

Oppheving av reguleringsplanar Florelandet - Brandsøy

Ny kommunedelplan for Florelandet – Brandsøy vart godkjent i Kinn kommunestyre 16.06.2022. I samband med dette skal vi oppheve fleire gamle og utdaterte reguleringsplanar, den eldste frå 1957. Alle berørte grunneigarar vart varsla om dette via SMS varsling 10.12.2019.

Hensikta med å oppheve alle dei gamle reguleringsplanane sine arealkart og føresegner er å gjere det enklare for grunneigarane og dei som ønskjer å bygge  ved at det i hovudsak blir ein plan å forholde seg til. Handsaminga av plan- og byggesaker i området vil også bli meir effektiv ved at det ikkje blir motstrid mellom den nyaste og den mest detaljerte planen. 

Der det har vore tenleg har intensjon og føresegner blitt innarbeidd i kommunedelplanen for Florelandet-Brandsøy med tilhøyrande arealføremål. Mykje vil også gå heilt ut, då dei gamle planane er utdaterte og hindrar ei heilskapleg utvikling av områda.

Kommunen har og ei rekkje reguleringsplanar som er blitt erstatta av andre planar. Også desse planane skal opphevast. Lista over desse finn ein i tabell 2.

Slik kan du finne reguleringsplan for ditt område
Du kan finne kva reguleringsplan som gjeld for ditt område på kommunekart.com. I feltet øvst til venstre som heiter «Søk etter adresse, sted eller eigedom» kan du søkje opp di adresse eller gards- og bruksnummer. Ved å klikke på din eigedom får du opp kva planar som gjeld på høgre side. Ved å velje «Reguleringsplan på bakken», og «Reguleringsplan» finn du reguleringsplanen som gjeld for ditt område. Du kan gå inn på «Planarkiv» for å sjå føresegner, plankart og andre relevante dokument for planen. Dersom reguleringsplanen er ein del av tabell 1 nedanfor, så er denne reguleringsplanen tenkt oppheva.

Den nye kommunedelplanen for Florelandet-Bandsøy finn du på linen vist til ovanfor. For å finne status for di eigedom etter den nye planen vel du «Kommunedelplan». Du kan gå inn på «Planarkiv» for å sjå føresegner, plankart og andre relevante dokument for planen. I føresegnene til kommunedelplanen går det fram kva planar som framleis skal gjelde, sjå punkt 8.12.

Grunngjeven merknad til oppheving av reguleringsplanane i tabell 1 og 2 kan sendast til kommunen innan 21.09.2022 på e-post: post@kinn.kommune.no, eller til kommune, Postboks 294, 6701 Måløy.

Er det noko du lurer på eller ønskjer hjelp til kan du ta kontakt med Kinn kommune sitt sentralbord på tlf. 57756000.

Tabell 1 - Gjeldande planar som skal opphevast:
Planid          Plannamn

19570101    Floralandet, vestre del
19680101    Nyland, Gbnr. 28/1
19680201    Kleiva - Tomtedelingsplan
19690101    Havreneset / Nyborg
19690102    Soldalen A og B
19720101    Krokane vestFelt A
19720102    Krokane vest, felt B, Bustadfelt m.m.
19750101    Kleiva - Soldalen
19760101    Havreneset, Nyborg
19760103    Krokane vest - Felt B, Bustadfelt.
19770101    Kleiva - SoldalenVeg 8 og gangveg
19770102    Havreneset Sør, felt A
19770104    Kleiva - Soldalen, Gbnr.28/34, Bustad, Off.bygninger.
19770105    Krokane vest - felt A-1, Gbnr.26/383 og 385, Bustad.
19780101    Kleiva - Soldalen A og B, Boligområde.
19780102    Kleiva - Soldalen, Soldalen A og B, Museumsområde
19780103    Havreneset, Gbnr. 27/429, Leikeplass.
19790102    Kleiva, Gbnr 28/514, Bustadtomtomt
19790104    Krokane - Prata, Del av gbnr.24/1, Campingplass.
19810101    Krokane vest, Felt B2, Gbnr.24/165 og 166, Bustad og leikeplass.
19810103    Austre Ragnarud, Bustadfelt.
19810104    Storåsen Sør
19810108    Havreneset sør, Felt A, Veiareal mm.
19810109    Ragnarud Sør, Bustad.
19810110    Austre Ragnarud, Gbnr.24/353 og del av 352, Bustad. (Reg.sendring)
19810201    Vågastubben - Tomtedelingsplan.
19820101    Krokane vest - Felt A-2, Bustad.
19820102    Havreneset sør -  Nyheimsvegen, Bustad/Veg.
19820103    Nordnes II
19820105    Havreneset sør, Felt A, Bolig.
19820106    Havikbotn - rv 5
19820107    Krokane vest - Felt B - Tomt 228, Gbnr.24/267 og 290, Bustad.
19820109    Krokane vest - Felt B - tomt i Eikedalen, Gbnr.24/292, Bustad.
19830103    Kleiva - Soldalen, Utviding av felt B 11, bustadtomt.
19830104    Krokane vest - Furuhaugane, Offent. omr†de - Bustad.
19830106    Havreneset sør - felt A. Tilkomst veg frå gate 2, Bustad.
19830110    Krokane vest - Nygård, Bustad/ veg/ friareal mm.
19830111    Gunhildvågen, industri, med mer.
19840101    Havreneset - Nyborg, Bustad/Leikeplass.
19840102    Havreneset Sør., Felt B3, bustad.
19840103    Kleiva - Soldalen, Bustad/Gravplass m.m.
19840104    Slettevollen, Del av Gbnr. 23/3, Bustad.
19840105    Brandsøyåsen Nord-Vest
19860102    Kleiva - Soldalen, Boligområde m.m.
19870102    Havreneset - Breivika, Gbnr. 27/720, Leikeplass/Bustad.
19870103    Kleiva - Soldalen, Keilevegen, Bustadtomter.
19870104    Kleiva - Soldalen - Båtevika, Gbnr.28/539,795, Bustad,Friområde.
19870105    Solheim, del av gbnr. 23/14, Bustad.
19870106    Kanalen, Friområde, Hotell,Idrett mm.
19870109    Kleiva - Soldalen, Gbnr.28/536,537,538 m.fl, Bustad m.m.
19870110    Storåsen Sør, Gbnr. 28/48 og 390, Bustad/Leikeplass.
19880102    Veg frå Kinnvegen/Havrenesvegen til GunhildvågenAlt. II
19880103    Solheim - Brandsøyåsen,  Felt 1, Bustadfelt mm.
19880104    Nordnes II, Gbnr.27/203 og 658, Bustadtomt.
19880105    Del av Krokane Vest Felt A, Veg, Bustad, Forretning mm
19890101    Havreneset sør GBnr 27/51/2
19890102    Nyborgvegen - Havreneset, boligområde.
19890104    Gaddevegen, del av gbnr 26/28, Bustadområde.
19890106    Havreneset - Breivikvegen, gbnr. 27/84, Bustadfelt.
19890108    Brandsøy , Del av gbnr 23/8, Bustadområde.
19890109    Solheim, Del av Gnr 23/13, Bustadområde.
19900103    Brendøyvegen, GBnr. 28/129, Boligområde.
19900104    Krokane, Gbnr. 26/45 - 26/107, Bustader / Barnehage.
19900105    Gang -/sykkelveg - Brands›y
19900109    Brandsøyåsen, Gbnr.26/234, Høgdebasseng.
19910101    Havreneset, Gang-/sykkelveg/ Bolig m.m.
19910102    Brandsøy, gbnr. 18/4 mfl., skule/bustader m.m.
19910103    Solheim - Brandsøyåsen, Gbnr. 24/1, 25/1 og 26/234, Bustadfelt.
19920101    Brandsøy, Gbnr.23/184, Skuletomt.
19920202    Gunhildvågen, Gbnr.27/1084, Bustad.
19930102    Havikbotn, Del av gbnr 26/3, Bustad, Friområde.
19940101    Kanalen - Gaddevågen, Gbnr.24/78, Bustad.
19940104    Havreneset sør - Klubbeneset, Nord for Gbnr.27/706, Molo.
19940105    Havreneset sør - Vestbris, Gbnr.27/1167 m.fl., Bustad.
19940106    Krokane - Havikbotn, Gbnr.26/27, Gartneritomta.
19940201    Krokane, Gbnr. 24/22, Næring/Trafikkformål (Florø rorbu).
19960104    Vestnes
19960202    Solheim, Felt 1, Bustad.
19970102    Rognaldsmarka, Gbnr.28/33, Bustad mm.
19970103    Vågavegen - Thor Solbergveg, Bustader m.m.
19970105    Havreneset sør, Felt A, felles tilkomstveg.
19970106    Breivika, Gbnr.27/749, Bustad.
19970202    Brandsøy, Del av gbnr. 18/4 , Bustad.
19970203    Havikbotn, Del av Gbnr.26/6, Bustad,trafikkareal, mm.
19970204    Solheim, Felt B7, B9 og B11, Bustad.
19970205     Danielsvika - Flatneset, Bustadfelt.
19970207    Krokane Vest - Område H3 - Felt A, Bensinstasjon/daglegvareforetn
19970210    Breivika, Gbnr.27/714, Bustad.
19970212    Nordalsmarka
19980107    Brandsøy - B5, Gbnr.18/4, Bustad.
19980201    Mulelidmarka
19980202    Brands›y - Solheimsfeltet, B2 og del av friluftsomr†de, Boligfelt mm.
19980203    Solheimsfeltet felt B8
19980204    Banktomta - Vågavegen, gbnr.28/705, Bustad
19980205    Solheim/Brandsøyåsen, Felt B13
19990102    Mekevika, RV5
19990105    Prof. Gjelsvikveg, Bustad/Gartneri.
19990201    Krokane skule, Uteområde.
20000101    Nybø gård - Krokane vest, Gnr 24 bnr 3,10,11 og 55, Bolig.
20000107    Gunhildvågen , Gbnr.27/156 m.fl. , Naustområde.
20000201    Fimlandsmarka - Vågavegen B1 - B3, Bustadfelt.
20010103    Klubbeneset - Industrivegen, Gbnr.27/1093, Bustadtomt.
20010106    Breivika, småbåthamn
20010201    Kleiva,  Gbnr. 203/90, Bustad mm.
20020101    Brandsøy, Gbnr.23/3 m.fl, Høgdebasseng.
20020102    Brandsøyåsen, Felt B14, B15 og B16, Bustad.
20020107    Solbakkestranda, Bustadfelt.
20020107    Solbakkestranda, Bustadfelt.
20020109    Høgdebasseng i Storåsen, alternativ 1.
20020202    Havrenesvegen, gbnr. 27/110. Omsorgsbustad
20030101    Gunhildvågen, Industriområde.
20030101    Gunhildvågen, Industriområde.
20030104    Kanalsvingen, Gbnr.24/24, Bustader.
20030108    Brandsøy GBNR. 18/35
20030109    Kleiva - Soldalen, Idrettshall.
20030112    Industrivegen, Næringstomtar.
20030201    Havikbotn, Gnr.26 Bnr.355 og 30 , Bustad.
20040103    Brandsøy, GBnr.18/4, Bustad, Allmennyttig føremål.
20040201    Brandsøy - B5, Gbnr.18/4, Bustad.
20040202    Havikbotn, Gbnr. 26/60, Bustad,mm.
20040203    Brandsøy B1, Gbnr. 18/4, Bustader.
20040206    Klubbevika, Gbnr.27/1105, Naust.
20060102    Jagedalsmarka, gbnr. 28/11, 271 mfl. Bustad/Off. veg
20060106    Thor Solbergveg, gang-/sykkelveg
20060111    Brandsøy, Mekevika, gbnr. 18/11, Småbåthamn.
20060111    Brandsøy, Mekevika, gbnr. 18/11, Småbåthamn.
20060113    Brandsøy, Solheim, gbnr. 23/2, Bustad.
20060116    Florø Lufthamn, Flyplass, endring
20060117    Havreneset sør, Klubbeneset, 27/505,506,91, Industri, endring.
20060119    Krokane, Furuholmen, Gbnr. 24/293 mfl, Småbåthamn, endring
20060119    Krokane, Furuholmen, Gbnr. 24/293 mfl, Småbåthamn, endring
20060128    Kleiva-Soldalen, gbnr. 28/34, Bustad.
20060132    Ragnarud sør, Dyreholtvege 1, gbnr. 24/5, Bustad, Reg.endring
20060133    Gunhildvågen, gbnr. 28/373, Naust
20060134    Storåsen sør - B7, gbnr. 28/733 mfl., Bustad.
20060134    Storåsen sør - B7, gbnr. 28/733 mfl., Bustad.
20060201    Krokane Vest Felt A, Omr. H2, gbnr. 26/395,396, Forretning
20070106    Solheim, Gbnr. 23/13, 25, Bustad
20070106    Solheim, Gbnr. 23/13, 25, Bustad
20080105    Vestnes, Gbnr. 27/361, 669. Bustad
20080106    Havikbotn, Gbnr.26/10, Omr†de BK9
20080106    Havikbotn, Gbnr.26/10, Omr†de BK9
20080110    Vagreneset
20080110    Vagreneset
20080114    Gunhildvågen, Gbnr.28/801,802 og 988, Naust
20080114    Gunhildvågen, Gbnr.28/801,802 og 988, Naust
20080118    Brandsøy - Mekevika, Gbnr.18/11,201
20080121    Havreneset, Gbnr.27/47,69, Bustad m.m
20080123    Privat detaljreguleringsplan - Solheim, Gbnr.23/5, Bustad.
20080202    Vågavegen, Gbnr.28/81,320. Bustad m.m
20080203    Nyheimsvegen, gbnr.27/379, bustad
20090105    Privat detaljreguleringsplan - Brandsøy, Gbnr. 18/7,23, Bustad/ Næring.
20090110    Industrivegen, Gbnr. 27/37 og 81, Bustader
20100108    Brandsøy, Solheim, del av gbnr. 23/2 (sør)
20110110    Detaljreguleringsplan - Kinnvegen
20110114    Detaljreguleringsplan, gbnr 26/398, Olav Sindresonveg 18, Bustad.
20110117    Privat detaljreguleringsplan - Solheim B17, gbnr 23/14, Bustad
20130106    Privat detaljreguleringsplan - Utviding av Breivika Småbåthamn.
 

Tabell 2 - Tidlegare erstatta planar som skal opphevast:
Planid          Plannamn

19570102    Florølandet, Østre del
19660101    Havreneset, Gbnr.27/79, Bustad.
19680102    Leirvågen, endring
19690103    Hesteneset - Kvartal 38 og 39, Industri
19750102    Florø Sentrum - Vestre del, Rutebilstasjon m.m.
19750103    Fugleskjæret Vest
19760104    Kvartal 36 i Florø
19800101    Florø Lufthamn (oppheva)
19800104    Storåsen Sør , Gbnr.28/22, Bustad med mer.
19800105    Deler av kvartal 9, Forretning
19810102    Botnaneset, industriområde.
19810106    Krokane vest - Nygård, tomt 168
19830101    Småbåthavn ved Furuholmen
19830107    Kleiva - Soldalen, Storevatnet barnehage
19840107    Florø Lufthamn, endring
19860105    Strandavegen, Hoteltomt, Reg.Endring.
19860106    Skitnevatnet, Forretning/kontor.
19870101    Storåsen Sør, Bustadfelt mm.
19880101    Kleiva - Soldalen, Storevatnet barnehage, tilleggsareal
19890114    Solheim/Brandsøyåsen, Veg.
19900102    Vågavegen gbnr 28/35
19920103    Botnastranda, Gbnr.26/2, Jordbruk,Industri m.m.
19940102    Brandsøy, Campingplass 
19960108    Solbakkstranda“,Del av gbnr 23/21, Bustad. mve 10.12.96
20000103    Botnastranda, Del av Gbnr. 26/2 og 18/1 m.fl., Industri.
20000104    Industriområde på Klubbeneset, Havreneset Sør
20030103    Botnaneset - sørvest, del av gbnr.26/1, Industri.
20030113    Havikbotn, gbnr 26/3 (Lagerareal)
20070111    Botnaneset - Sørvest, Naust,  (Endring)
20080109    Botnastranda, del av gbnr. 26/1, 2, 539 og 599, Industriområde.
20130112    Privat detaljreguleringsplan - Klubbeneset, Gbnr. 27/505, 506 og 91, Industri.