Kinn Kommune

Koronavirus

Nasjonal informasjon om koronaviruset finn du på Helsenorge og Folkehelseinstituttet.

 
24.09.2021 14.01

Offentleg ettersyn - Detaljregulering for Nesjane industriområde

Offentleg ettersyn - Detaljregulering for Nesjane industriområde

Klikk for stort biletePlan-, miljø og næringsutvalet har i saknr 065/21 godkjent at framlegg til Detaljregulering for Nesjane, gbnr 52/1 m.fl, næring., planid 20200112, vert utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 5-2, § 12-10 og § 12-11.

Formål med planarbeidet

Hovudformålet med plan er å tilrettelegge for utviding av Nesjane Industriområde, med uttak av massar og klargjering for utbygging/bruk av det utvida industriarealet til industri- og lagerverksemd.

Planstatus

Planlagde tiltak er i samsvar med føremål i gjeldande kommunedelplan for Eikefjord av 04.11.2014, men med krav om regulering av området før utbygging. Grense mellom næring LNF i kommuneplanen, er noko forskyve i detaljreguleringa, gjennom nærare vurderingar knytt til beste landskapstilpassing. Samla areal sett av til næring i detaljreguleringa er redusert i forhold til areal som var avsett i overordna kommunedelplan.

Ny detaljreguleringsplan vil erstatte del av gjeldande eldre reguleringsplan i området: Plan id 1401 19860103, Eikefjord - Nesjane, Gbnr.52/1,2 m.fl., Industri, bustad m.m.

Planframlegget er tilgjengeleg for gjennomsyn i tidsrommet 17.09.2021 – 01.11.2021.

Eventuelle merknader/innspel kan sendast til kommunen på elektronisk høyringsskjema. De kan og sende merknader/innspel i post til Kinn kommune, Postboks 294, 6701 Måløy, eller via epost til post@kinn.kommune.no, innan 01.11.2021.

Sakshandsamar: Janicke Svendal, tlf. 57 75 60 00

Planframlegget med relevante dokument kan sjåast ved å klikke på vedlegga under.

Detaljreguleringsplan Nesjane, gbnr 52/1
Tittel Publisert Type
Vedlegg 5_Veg_F01 A3 20210518 (L)(226286) (L)(276463)

15.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5_Veg_F01 A3 20210518 (L)(226286) (L)(276463).pdf
Vedlegg 2 2020213 Kryssvurdering 20210219 (L)(226281) (L)(276459)

15.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2 2020213 Kryssvurdering 20210219 (L)(226281) (L)(276459).pdf
Vedlegg 4_3D illustrasjon av planlagde tiltak_20210826 (L)(276740)

15.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4_3D illustrasjon av planlagde tiltak_20210826 (L)(276740).pdf
2_2020213_FØRESEGNER_Detaljregulering for Nesjane, Kinn kommune, 20210826 (L)(276736)

15.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2_2020213_FØRESEGNER_Detaljregulering for Nesjane, Kinn kommune, 20210826 (L)(276736).pdf
1Plansak for offentlig ettersyn - Detaljregulering for Næringsområde på Nesjane - planID20200112 (L)(274321) (L)(276454)

15.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1Plansak for offentlig ettersyn - Detaljregulering for Næringsområde på Nesjane - planID20200112 (L)(274321) (L)(276454).pdf
Vedlegg 5_Veg_C01 A1 20210518 (L)(226285) (L)(276462)

15.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5_Veg_C01 A1 20210518 (L)(226285) (L)(276462).pdf
Vedlegg 1 10224527-RIA-RAP-001 Støyvurdering reguleringsplan, Nesjane i Eikefjord (L)(226280) (L)(276458)

15.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 10224527-RIA-RAP-001 Støyvurdering reguleringsplan, Nesjane i Eikefjord (L)(226280) (L)(276458).pdf
Vedlegg 3_Illustrasjon av plankart_26.08.2021_ (L)(276739)

15.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3_Illustrasjon av plankart_26.08.2021_ (L)(276739).pdf
2020213_PLANOMTALE_Næringsområde på Nesjane_20210826_ (L)(276738)

15.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2020213_PLANOMTALE_Næringsområde på Nesjane_20210826_ (L)(276738).pdf
2020213_PLANKART Næringsområde Nesjane_202100826__ (L)(276737)

15.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2020213_PLANKART Næringsområde Nesjane_202100826__ (L)(276737).pdf