Kinn Kommune

Aktuelt

23.06.2022 08.43

Offentleg ettersyn: Detaljregulering Allmenningen, gbnr. 352/7 mfl, næring - planID 20210113

Offentleg ettersyn: Detaljregulering Allmenningen, gbnr. 352/7 mfl, næring - planID 20210113

Plan-, miljø og næringsutvalet i Kinn kommune har i sak 039/22 godkjent at framlegg til privat detaljregulering for Allmenningen, gbnr. 352/7 m.fl., næring, planID 20210113, vert utlagt til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 5-2, § 12-10 og § 12-11.

Planframlegget med tilhøyrande dokument er oppdaterte etter vedtak i planutvalet.

Formål med planarbeidet

Hovudformålet med plan er å leggje til rette for mogleg utviding av næringsareal for eksisterande bedrift, betre logistikk av varetransport og tryggare tilkomst frå riksvegen til næringsområdet.

Planstatus

Gjeldande overordna plan for området er eldre kommuneplan for Vågsøy av 27.11.2002. Del av aktuelt planområde (landareal) er her vist som industri, men der området er unntatt for rettsverknad. I austre del av planområdet er det vist eit areal på land og i sjø avsett til akvakultur. Planforslaget er ikkje i tråd med arealdelen i kommuneplanen, då forslaget legg opp til omfattande utfylling i sjø.

Austre del av planområdet ligg innanfor eldre reguleringsplan for Almenning av 22.02.1985, PlanID 1439 198502, der denne delen er regulert til industri. Ny plan vil innebere endring/oppheving av del av gjeldande reguleringsplan.

Vurdering av krav om konsekvensutgreiing

Tiltaket fell inn under oppfangskriteria i «Forskrift om konsekvensutredninger» og utløyser krav om konsekvensutgreiing etter §8, jf. §10 i forskrifta då planarbeidet fell inn under Vedlegg II, pkt. 11k) og pkt.11j), og kan få vesentlege verknader for miljø eller samfunn. Det er ikkje krav til planprogram for planar utgreidd i medhald av §8.

Ved oppstartsmøte for planarbeidet vart det konkludert med at biologisk mangfald/naturmangfald, landskap og strandsone var tema med behov for konsekvensutgreiing.

Høyring

Planframlegget er tilgjengeleg for gjennomsyn i tidsrommet 24.06.22 – 26.08.22.

Eventuelle merknader/innspel kan sendast til kommunen på elektronisk høyringsskjema.
De kan og sende merknader/innspel i post til Kinn kommune, postboks 294, 6701 Måløy, eller via epost til post@kinn.kommune.no, innan 26. august 2022.

Sakshandsamar: Janicke Svendal, tlf. 57 60 00 00.

Planframlegget med relevante dokument kan sjåast ved å klikke på vedlegga under.

Offentleg ettersyn: Detaljregulering Allmenningen, gbnr. 352/7 mfl, næring - planID 20210113
Tittel Publisert Type
178-01d Datarapport for planlagt fylling ved gbnr 352_7, Almenningen i Kinn kommune_Rev 1

21.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 178-01d Datarapport for planlagt fylling ved gbnr 352_7, Almenningen i Kinn kommune_Rev 1.pdf
DP Allmenningen - Horisontalplan KV2_2022.02.10

21.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned DP Allmenningen - Horisontalplan KV2_2022.02.10.pdf
DP Allmenningen - lengdeprofil KV2_2022.02.10

21.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned DP Allmenningen - lengdeprofil KV2_2022.02.10.pdf
DP Allmenningen - tverrprofil KV2_2022.02.10

21.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned DP Allmenningen - tverrprofil KV2_2022.02.10.pdf
J01_Kartlegging av tareskog_skjellsandforekomster

21.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned J01_Kartlegging av tareskog_skjellsandforekomster.pdf
Merknadsvurdering_Privat detaljreguleirng for Allmenningen_gbnr 352-7 mfl_ næring_20220208

21.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Merknadsvurdering_Privat detaljreguleirng for Allmenningen_gbnr 352-7 mfl_ næring_20220208.pdf
Miljøgeologisk vurdering av sjøbunn ved Allmenningen Kinn kommune

21.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Miljøgeologisk vurdering av sjøbunn ved Allmenningen Kinn kommune.pdf
PDR for Allmenningen gbnr 352_7 m.fl næring - planomtale_2022.06.16

21.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned PDR for Allmenningen gbnr 352_7 m.fl næring - planomtale_2022.06.16.pdf
Plansak for offentlig ettersyn - Detaljregulering for Allmenningen, gbnr 352_7 mfl næring, planID 20210113

21.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plansak for offentlig ettersyn - Detaljregulering for Allmenningen, gbnr 352_7 mfl næring, planID 20210113.pdf
Privat detaljreguleirng for Allmenningen gbnr 352_7 m.fl næring - plankart_2022.06.22

22.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Privat detaljreguleirng for Allmenningen gbnr 352_7 m.fl næring - plankart_2022.06.22.pdf
Privat detaljregulering for Allmenningen, gbnr 352_7 m.fl. næring - ROS-analyse_2022.06.03

21.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Privat detaljregulering for Allmenningen, gbnr 352_7 m.fl. næring - ROS-analyse_2022.06.03.pdf
Privat detaljregulering for Allmenningen, gbnr. 352_7 m. fl. næring - føresegner_2022.06.16

21.06.2022 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Privat detaljregulering for Allmenningen, gbnr. 352_7 m. fl. næring - føresegner_2022.06.16.docx
Skredvurdering Almenning i Kinn kommune

21.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skredvurdering Almenning i Kinn kommune.pdf