Kinn Kommune

Brandsøyvegen i Florø blir stengt i to døgn

Brandsøyvegen i Florø blir stengt i to døgn

Den nye gang- og sykkelvegen skal asfalterast før ferien, og for å førebu dette arbeidet vert fv. 5704 i Florø stengd frå måndag morgon til onsdag morgon i neste veke (veke 28). 

I denne perioden vert vegen vert stengd mellom Midttunet og Djupedalen, og på resten av strekninga blir det kun kortare stengingar og trafikkdirigering.

Dei som bur i området får tilkomst til eigedomane sine gjennom mellombelse løysingar og bruk av fortauet, men det vert ikkje høve til gjennomkøyring. For alle andre trafikantar blir det skilta omkøyring via riksveg 5 på nordsida av Brandsøya.