Kinn Kommune

Aktuelt

25.05.2022 08.32

Invitasjon til synfaring/digitalt møte om prosjektet i Gate 1

Kinn kommune har hausten 2021 hatt ein samskapingsprosess der kven som helst kunne kome med innspel til utforminga av Gate 1. Kommunen er no klare for å presentere
resultatet av prosessen til alle innbyggarar, og inviterer difor til synfaring og digitalt møte.

Dato
3. februar 2022
Tid
16:30 - 19:30
Stad
Gate 1 - oppmøte ved spiralen

Vi håpar på brei oppslutnad frå alle engasjerte aktørar, slik at alle får sjå korleis utforminga av gata er tenkt.

Velkommen!
Tid: 03.februar 2022, kl. 16.30-19.30
Stad: Synfaring: oppmøte 16.30 ved spiralen

Digitalt møte: kl.18.00 
Kopier følgande lenke inn i ein nettlesar (hugs å skru av mikrofonen din): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTE1MDMzNzAtMjdhZS00ZWEyLTk4Y2MtMGE4ZWYyYTllNjZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221932ff7a-64ef-426f-a8cb-0698850f2b16%22%2c%22Oid%22%3a%225c0683d9-add8-4959-acef-b524a9c9dae8%22%7d

Det er ingen påmelding, men ein vil følgje gjeldande retningslinjer frå FHI.